சீனக் கவிஞர் யூசி - திருக்குறள் அறக்கட்டளை சொற்பொழிவு - மதுரை, இந்தியா

 • Venue
  • உலகத் தமிழ்ச் சங்கம்
  • மதுரை
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer
  • உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் - மதுரை