சித்திரை முத்தமிழ் விழா - ஆஸ்திரேலியா

 • Venue
  • 263 McCormicks Road
  • Carrum Downs
  • Victoria
  • Australia
 • Organizer
  • Valluvar Foundation, Australian Tamil Academy
  • 0434 013 993
Events Schedule
DATE TIMINGS
10 Jun 2018 09.30 AM to 01.00 PM

வளரும் தளிர்களுக்கு வழிகாட்டும் பெற்றோரே!
தளரும் சமூகத்தைத் தட்டியெழுப்ப வாருங்கள்!
மலர்ந்து ஒளிவீசி முத்தமிழில் மணம் பரப்ப, தத்தம்
மழலையின் கரம் பற்றி உரம் ஏற்ற வாருங்கள்! 


சித்திரை முத்தமிழ் விழா - ஆஸ்திரேலியா