கருத்தில் வாழும் கவிஞர்கள் - சென்னை, இந்தியா

 • Venue
  • கிழக்கு மாட வீதி, மயிலாப்பூர்
  • சென்னை
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer
  • இலக்கியவீதி & பாரதிய வித்யா பவன்
Events Schedule
DATE TIMINGS
23 Mar 2018 06.30 PM

கருத்தில் வாழும் கவிஞர்கள் - சென்னை, இந்தியா