மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் வாழ்வும் தமிழ்ப்பணியும் - கருத்தரங்கம் - சென்னை, இந்தியா

  • Venue
    • டாக்டர் உ.வே சாமிநாதையர் நூல்நிலைய வளாகம்
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer

    டாக்டர் உ.வே சாமிநாதையர் நூல்நிலையம், சென்னைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்துறை

Events Schedule
DATE TIMINGS
06 Apr 2018 10.15 AM to 05.15 PM

டாக்டர் உ.வே.சாமிநாதையர் நூல்நிலையமும் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்மொழித் துறையும் இணைந்து நடத்தும மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் 203ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நூல்நிலைய வளாகத்தில் மீனாட்சிசுநதரம் பிள்ளையவர்களின் வாழ்வும் தமிழ்ப்பணியும் - கருத்தரங்கம் நடைபெற உள்ளது..


மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் வாழ்வும் தமிழ்ப்பணியும் - கருத்தரங்கம் - சென்னை, இந்தியா