சங்கமம் 2018 -மின்னசோடா, அமெரிக்கா

 • Venue
  • 2400 Lindbergh Dr
  • Minnetonka
  • Minnesota
  • USA
 • Organizer
  • மினசோடாத் தமிழ்ச்சங்கம்
  • 612-399-NTS(6687)