இனிய இலக்கிய சந்திப்பு - ஆஸ்திரேலியா

 • Venue
  • 2 Lane St
  • Wentworthville
  • New South Wales
  • Australia
 • Organizer
  • தமிழ்க் கலை மற்றும் பண்பாட்டுக் கழகம்
  • 0402229517, 0423607440, 0450903378