உலகத் தமிழர்களின் ஒன்றுகூடல் மாநாடு - கம்போடியா

 • Venue
  • சியாம் ரீப் நகரம்
  • அங்கோர் வாட்
  • Phnom Penh
  • Cambodia
 • Organizer
  • கம்போடியா தமிழ்ப் பேரவை - தென்புலத்தார் பன்னாட்டுதமிழர் கூட்டமைப்பு
Events Schedule
DATE TIMINGS
19 May 2018
20 May 2018

உலகத் தமிழர்களின் ஒன்றுகூடல் மாநாடு - கம்போடியா