தமிழக இளம் பேச்சாளர் மாநாடு - ஈரோடு, இந்தியா

 • Venue
  • வேளாளர் மகளிர் கல்லூரி, திண்டல்
  • ஈரோடு
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer
  • மக்கள் சிந்தனை பேரவை
  • 0424 2269186, 94892 32100
Events Schedule
DATE TIMINGS
11 Mar 2018 10.00 AM to 06.00 PM

தமிழக இளம் பேச்சாளர் மாநாடு - ஈரோடு, இந்தியா