உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு மற்றும் பேரவை விழா திட்டமிடல் கூட்டம் 2 - அமெரிக்கா

 • Venue
  • 3600 Lexington Dr, Hoffman Estates
  • Illinois
  • USA
 • Organizer
  • FeTNA and Chicago Tamil Sangam
  • 312.714.7612, 630.973.3320
Events Schedule
DATE TIMINGS
02 Dec 2018 03.00 PM to 05.00 PM

உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு மற்றும் பேரவை விழா திட்டமிடல் கூட்டம் 2 - அமெரிக்கா