கோளினி

Tamil Agaraathi, tamil-english dictionary, english words, tamil words"> கோளினி

Tamil Agaraathi, tamil-english dictionary, english words, tamil words" />
LOGO
Register? Login
Follows us on Facebook  Twitter  Google Plus  youtube 

SEARCH அகராதி முகப்பு (Dictionary Home) | புதிய சொல்லை சேர்க்க

Enter your Engilsh or Tamil word in the search box below and click 'SEARCH'
இயல்பாக நீங்கள் டைப் செய்யும் எழுத்துக்கள் Space bar அழுத்தியவுடன் தமிழில் தோன்றும். உங்கள் எழுத்துக்கள் ஆங்கிலத்தில் இருக்க CTRL+G press செய்யவும்.

தமிழ் அகராதி விளக்கம்

Tamil Word லட்டு
English Word Laddu
Category தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary)
Meaning

கோளினி

தொடர்புடையவை-Related Articles - எழுத்து  L

English Word

Tamil Word

Category

Meaning

L தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
L.s.d. தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
La தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Laager தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Lab ஆய்வகம்- சோதனைக்கூடம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labarum தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labefaction தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Label; n.. தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labeled தாளின் மேல்) எழுது; கடித உறையில்) முகவரி எழுது தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labia தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labial தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labial letter உதட்டொலி எழுத்து தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labiate தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labile தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labio-dental தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labiodental தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labium தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labor வேலையாட்கள்; ஒரு நிறுவனத்தின் பணியாட்கள் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Laboratory ஆய்வுக்கூடம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Laboratory for terrorists பயங்கரவாதிகளை உருவாக்கும் இடம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Laborer பயிற்றப்படாத வேலை ஆள்; வேலையாள் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Laborious தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labour உழைப்பு தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labour day தொழிலாளர் தினம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labour Foundation தொழிலாளர் அறநிறுவனம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labour government தொழிற்கட்சி அரசாங்கம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labour law தொழில் சட்டம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labour movement தொழிலாளர் இயக்கம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labour party தொழில் கட்சி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labour struggle தொழிலாளர் போராட்டம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labour supervisor ‘கங்காணி’ தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labour tribunal தொழில் நியாயசபை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labour-market தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labourer தொழிலாளர் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labourers day தொழிலாளர் தினம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labourite தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labrador dog; labrador retriever தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labret தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Laburnum தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labyrinth சிக்கலான வழி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Labyrinthodon; labyrinthodont தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Lac தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Lace பின்னல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Lace-glass தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Lace-pillow தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Lacerate தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Laceration காயம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Laceration [med.] கீறல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Lacerationmed. கீறல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Laceraton வெட்டு தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்

தமிழ் அகராதி

  -  சட்டம் (LAW GLOSSARY)   -  சித்தர் மருத்துவ அகராதி (SIDDHAR DICTIONARY)
  -  சுற்றுப்பலகையியல் (PCB DESIGN GLOSSARY)   -  செல்பேசிகளில் (CELL PHONE)
  -  தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary)   -  தானியங்கி (AUTOMOBILE GLOSSARY)
  -  தாவரவியல் (BOTANY GLOSSARY)   -  தொழில்நுட்பச் சொல்லகராதி (TECHNICAL GLOSSARY)
  -  துடுப்பாட்டம் (CRICKET GLOSSARY)   -  நிதியியல் (FINANCE GLOSSARY)
  -  பறப்பியல் (AVIATION GLOSSARY)   -  பறவைகள் (BIRDS GLOSSARY)
  -  பழம் (FRUITS GLOSSARY)   -  மலர்கள் (FLOWERS GLOSSARY)
  -  மூலிகை (HERBS GLOSSARY)   -  மீன் (FISH GLOSSARY)
  -  விலங்கியல் (ZOOLOGY GLOSSARY)   -  வேதியியல் (CHEMISTRY GLOSSARY)
  -  ஒருங்கிணைப்பியல் (VLSI GLOSSARY)   -  இயற்பியல் (PHYSICS GLOSSARY)
  -  இருப்புப்பாதை (TAMIL RAILWAY GLOSSARY)   -  கணிதம் (MATHEMATICS GLOSSARY)
  -  கணிப்பொறியியல் (COMPUTER GLOSSARY)   -  கப்பலியல் (SHIPPING GLOSSARY)
  -  கல்வித்துறை சொற்கள் (EDUCATIONAL GLOSSARY)   -  காய்கறி (TAMIL VEGETABLE GLOSSARY)
  -  குடிநுழைவு (IMMIGRATION GLOSSARY)   -  குறிகையியல் (SIGNAL PROCESSING GLOSSARY)
  -  அரசாங்க அமைப்பு (GOVERNMENT ORG & MINISTRY)   -  உடலியல் (PHYSIOLOGY GLOSSARY)
  -  உளவியல் (PSYCHOLOGY GLOSSARY)   -  வடமொழி-தமிழ் அகராதி(SANSKRIT-TAMIL DICTIONARY)