புடைச்சி

Tamil Agaraathi, tamil-english dictionary, english words, tamil words"> புடைச்சி

Tamil Agaraathi, tamil-english dictionary, english words, tamil words" />
LOGO

SEARCH அகராதி முகப்பு (Dictionary Home) | புதிய சொல்லை சேர்க்க

Enter your Engilsh or Tamil word in the search box below and click 'SEARCH'
இயல்பாக நீங்கள் டைப் செய்யும் எழுத்துக்கள் Space bar அழுத்தியவுடன் தமிழில் தோன்றும். உங்கள் எழுத்துக்கள் ஆங்கிலத்தில் இருக்க CTRL+G press செய்யவும்.

தமிழ் அகராதி விளக்கம்

Tamil Word பப்ஸ்
English Word Puffs
Category தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary)
Meaning

புடைச்சி

தொடர்புடையவை-Related Articles - எழுத்து  P

English Word

Tamil Word

Category

Meaning

P தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பழமையோராகிய தேவர் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பஃதி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பஃது தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பஃபத்து தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பஃறாழிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பஃறி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பஃறியர் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பஃறொடை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பஃறொடைவெண்பா தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கக்கால் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்ககன் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கச்சுவர் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கச்சொல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கச்சொல்லாளி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கசூலை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கஞ்செய்தல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கடுத்தல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கணம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கத்தார் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கத்துணை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கத்துமீட்சி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கதன்மம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கப்பருத்தல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கப்பாட்டு தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கப்பிளவை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கப்போலி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கம்படுதல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கர் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கரசம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கரை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கவழி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கவாட்டு தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கவாத்தியம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கவாதம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கவாயு தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கவெட்டுப்போடுதல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கவேர் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கறை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்காத்திருடன் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கிசைத்தல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கிடுதல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கிணி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கிராசன் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கிரி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
P பக்கு தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்

தமிழ் அகராதி

  -  சட்டம் (LAW GLOSSARY)   -  சித்தர் மருத்துவ அகராதி (SIDDHAR DICTIONARY)
  -  சுற்றுப்பலகையியல் (PCB DESIGN GLOSSARY)   -  செல்பேசிகளில் (CELL PHONE)
  -  தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary)   -  தானியங்கி (AUTOMOBILE GLOSSARY)
  -  தாவரவியல் (BOTANY GLOSSARY)   -  தொழில்நுட்பச் சொல்லகராதி (TECHNICAL GLOSSARY)
  -  துடுப்பாட்டம் (CRICKET GLOSSARY)   -  நிதியியல் (FINANCE GLOSSARY)
  -  பறப்பியல் (AVIATION GLOSSARY)   -  பறவைகள் (BIRDS GLOSSARY)
  -  பழம் (FRUITS GLOSSARY)   -  மலர்கள் (FLOWERS GLOSSARY)
  -  மூலிகை (HERBS GLOSSARY)   -  மீன் (FISH GLOSSARY)
  -  விலங்கியல் (ZOOLOGY GLOSSARY)   -  வேதியியல் (CHEMISTRY GLOSSARY)
  -  ஒருங்கிணைப்பியல் (VLSI GLOSSARY)   -  இயற்பியல் (PHYSICS GLOSSARY)
  -  இருப்புப்பாதை (TAMIL RAILWAY GLOSSARY)   -  கணிதம் (MATHEMATICS GLOSSARY)
  -  கணிப்பொறியியல் (COMPUTER GLOSSARY)   -  கப்பலியல் (SHIPPING GLOSSARY)
  -  கல்வித்துறை சொற்கள் (EDUCATIONAL GLOSSARY)   -  காய்கறி (TAMIL VEGETABLE GLOSSARY)
  -  குடிநுழைவு (IMMIGRATION GLOSSARY)   -  குறிகையியல் (SIGNAL PROCESSING GLOSSARY)
  -  அரசாங்க அமைப்பு (GOVERNMENT ORG & MINISTRY)   -  உடலியல் (PHYSIOLOGY GLOSSARY)
  -  உளவியல் (PSYCHOLOGY GLOSSARY)   -  வடமொழி-தமிழ் அகராதி(SANSKRIT-TAMIL DICTIONARY)