முறுவல்

Tamil Agaraathi, tamil-english dictionary, english words, tamil words"> முறுவல்

Tamil Agaraathi, tamil-english dictionary, english words, tamil words" />
LOGO

SEARCH அகராதி முகப்பு (Dictionary Home) | புதிய சொல்லை சேர்க்க

Enter your Engilsh or Tamil word in the search box below and click 'SEARCH'
இயல்பாக நீங்கள் டைப் செய்யும் எழுத்துக்கள் Space bar அழுத்தியவுடன் தமிழில் தோன்றும். உங்கள் எழுத்துக்கள் ஆங்கிலத்தில் இருக்க CTRL+G press செய்யவும்.

தமிழ் அகராதி விளக்கம்

Tamil Word ரோஸ்டு
English Word Roast
Category தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary)
Meaning

முறுவல்

தொடர்புடையவை-Related Articles - எழுத்து  R

English Word

Tamil Word

Category

Meaning

R தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
R தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
R ரகளை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
R ரசதமலை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
R ரசீது தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
R ரீ தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
R ரீங்காரம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
R-boat தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Ra தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Raad தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabbet தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabbi தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabbid தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabbin தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabbinate தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabbinical தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabbinist தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabbit தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabbit [zool.] முயல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabbitzool. முயல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabble ஒழுங்கீனமான கும்பல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabbninism தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabbnit-hutch தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabel தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabelaesian; rabelaisin தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabid தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabid adj. நாய்) வெறிநோய் உள்ள தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabid reaction வெறிச்செயல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabid {adj} (நாய்) வெறிநோய் உள்ள தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabies தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabies [med.] விலங்குகளுக்கான நீர் வெறுப்பு நோய்; விலங்கு) வெறி நோய் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Rabiesmed. விலங்குகளுக்கான நீர் வெறுப்பு நோய் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Raccoon தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Raccoonzool. கீரிபிள்ளை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Race இனம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Race cart (ஓட்டப் பந்தய) வண்டி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Race course [sports] குதிரைப்பந்தயத்திடல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Race coursesports குதிரைப்பந்தயத்திடல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Race management center [sports] பந்தயத்தில் பங்கு கொள்ளும் அமைப்பு; பந்தய அமைப்பில் பங்கு கொள்பவர்கள் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Race management centersports பந்தயத்தில் பங்கு கொள்ளும் அமைப்பு தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Race marshals பந்தயக் கண்காணிப்பாளர்கள் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Race track [sports] பந்தயத்தடம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Race tracksports பந்தயத்தடம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Race with kerala origin கொச்சி மிளகாய் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Race-based parties இன ரீதியான கட்சிகள் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Race-card தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Race-meeting தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Racecourse பந்தயம் நடைபெறும் இடம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Racecouse தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
Racehorse [sports] பந்தயக் குதிரை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்

தமிழ் அகராதி

  -  சட்டம் (LAW GLOSSARY)   -  சித்தர் மருத்துவ அகராதி (SIDDHAR DICTIONARY)
  -  சுற்றுப்பலகையியல் (PCB DESIGN GLOSSARY)   -  செல்பேசிகளில் (CELL PHONE)
  -  தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary)   -  தானியங்கி (AUTOMOBILE GLOSSARY)
  -  தாவரவியல் (BOTANY GLOSSARY)   -  தொழில்நுட்பச் சொல்லகராதி (TECHNICAL GLOSSARY)
  -  துடுப்பாட்டம் (CRICKET GLOSSARY)   -  நிதியியல் (FINANCE GLOSSARY)
  -  பறப்பியல் (AVIATION GLOSSARY)   -  பறவைகள் (BIRDS GLOSSARY)
  -  பழம் (FRUITS GLOSSARY)   -  மலர்கள் (FLOWERS GLOSSARY)
  -  மூலிகை (HERBS GLOSSARY)   -  மீன் (FISH GLOSSARY)
  -  விலங்கியல் (ZOOLOGY GLOSSARY)   -  வேதியியல் (CHEMISTRY GLOSSARY)
  -  ஒருங்கிணைப்பியல் (VLSI GLOSSARY)   -  இயற்பியல் (PHYSICS GLOSSARY)
  -  இருப்புப்பாதை (TAMIL RAILWAY GLOSSARY)   -  கணிதம் (MATHEMATICS GLOSSARY)
  -  கணிப்பொறியியல் (COMPUTER GLOSSARY)   -  கப்பலியல் (SHIPPING GLOSSARY)
  -  கல்வித்துறை சொற்கள் (EDUCATIONAL GLOSSARY)   -  காய்கறி (TAMIL VEGETABLE GLOSSARY)
  -  குடிநுழைவு (IMMIGRATION GLOSSARY)   -  குறிகையியல் (SIGNAL PROCESSING GLOSSARY)
  -  அரசாங்க அமைப்பு (GOVERNMENT ORG & MINISTRY)   -  உடலியல் (PHYSIOLOGY GLOSSARY)
  -  உளவியல் (PSYCHOLOGY GLOSSARY)   -  வடமொழி-தமிழ் அகராதி(SANSKRIT-TAMIL DICTIONARY)