மாணவ முன்னேற்ற திட்டம் நிகழ்வு: 25

  • Venue
    • Online
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer
Events Schedule
DATE TIMINGS
24 May 2022 5 PM

சிறப்பு விருந்தினர்:
"பைந்தமிழ்ச்செல்வி"
புதுகை ச. பாரதி
ஆன்மிக, இலக்கிய, தன்னம்பிக்கை பேச்சாளர்
இணைச் செயலாளர் கம்பன் கழகம்
புதுக்கோட்டை.


மாணவ முன்னேற்ற திட்டம் நிகழ்வு: 25
Share to Social World