சிகரம் தொடுவோம் நிகழ்வு: 17

  • Venue
    • Online
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer
Events Schedule
DATE TIMINGS
22 May 2022 10 AM

 

தலைப்பு: "கிளைபல தாங்கேல்"
சிறப்பு விருந்தினர்:
Dr. K. பாலசுப்ரமணியன், M.D.,
உடலியங்கியல் பேராசியர் & துறைத்தலைவர் ,
மீனாட்சி பல்மருத்துவ கல்லூரி,
சென்னை.

சிகரம் தொடுவோம் நிகழ்வு: 17
Share to Social World