வையத் தலைமைகொள் - பெண் ஆளுமைகளுடன் ஒரு பயணம் நிகழ்வு: 5.

  • Venue
    • Online
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer
Events Schedule
DATE TIMINGS
25 Jun 2022 7:30 PM

சிறப்பு விருந்தினர்:

திருமதி.அ. வெண்ணிலா
எழுத்தாளர்

நெறியாள்கை:
திருமதி. சுபா காரைக்குடி
அமெரிக்கா

 


வையத் தலைமைகொள் - பெண் ஆளுமைகளுடன் ஒரு பயணம் நிகழ்வு: 5.
Share to Social World