ஆசிரிய வாசக திட்டம் - தமிழ் புத்தக வாசித்தலை ஊக்குவிக்கும் முயற்சி, நிகழ்வு -5

 • Venue
  • Online Event
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  Service to Society

  • https://www.valaitamil.tv
Events Schedule
DATE TIMINGS
18 Sep 2020 4 PM (IST)

ஆசிரிய வாசக திட்டம் - தமிழ் புத்தக வாசித்தலை ஊக்குவிக்கும் முயற்சி, நிகழ்வு -5.

சிறப்புரை:

திரு. எம்.ராஜாராமன், M.A.,
Group 1 Officer, Govt.of Tamil Nadu.

Watch Live at http://www.ValaiTamil.TV


ஆசிரிய வாசக திட்டம் - தமிழ் புத்தக வாசித்தலை ஊக்குவிக்கும் முயற்சி, நிகழ்வு -5
Share to Social World