காந்தியம் முன்னெடுப்போம்: காந்தியைப் பற்றிய தவறான கருத்துக்களும் சரியான விவரங்களும்

 • Venue
  • Online
  • Online
  • Chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  காந்திய இயக்கம்

Events Schedule
DATE TIMINGS
12 Jun 2021 5.00 PM (IST)

"காந்தியைப் பற்றிய தவறான கருத்துக்களும், சரியான விவரங்களும்!" என்ற பொருளில் தொடர் ஜூம் சந்திப்புகள்.

12.6.2021 முதல் 20.6.2021 வரை (16.6.2021 புதன்கிழமை நீங்கலாக) மாலை 6 மணி முதல் சுமார் 2 மணி நேரம்.

காந்தியம் முன்னெடுப்போம்: காந்தியைப் பற்றிய தவறான கருத்துக்களும் சரியான விவரங்களும்