அரசுப் பள்ளி மாணவர் வாசக திட்டம்.

  • Venue
    • Online
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer

    S2S & வலைத்தமிழ்

Events Schedule
DATE TIMINGS
16 Oct 2021 5 PM

 

சிறப்பு விருந்தினர்:
திருமதி. இசக்கிச்செல்வி
மெண்பொருள் பொறியாளர்,
தமிழ் ஆர்வாலர், பேச்சாளர்
சிங்கப்பூர்.

 

 


அரசுப் பள்ளி மாணவர் வாசக திட்டம்.
Share to Social World