அரசுப் பள்ளி மாணவர் வாசக திட்டம்

 • Venue
  • Online
  • chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  S2S & ValaiTamil.TV

Events Schedule
DATE TIMINGS
22 Jan 2022 04:00 PM (IST)

 

 சிறப்பு விருந்தினர்:
முனைவர் ச. லெட்சுமி,
கலைப் புல முதன்மையர்,
நூலகர் மற்றும் நூலகத் துறைத்தலைவர்,
ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் கலை மற்றும் அறிவியில் கல்லூரி (தன்னாட்சி), 
திருச்சி.

 சிறப்பு விருந்தினர்:

முனைவர் ச. லெட்சுமி,

கலைப் புல முதன்மையர்,

நூலகர் மற்றும் நூலகத் துறைத்தலைவர்,

ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் கலை மற்றும் அறிவியில் கல்லூரி (தன்னாட்சி),

 திருச்சி.


அரசுப் பள்ளி மாணவர் வாசக திட்டம்