காந்தியம் முன்னெடுப்போம் - என்றும் காந்தியம் எடுபடும்

 • Venue
  • Online
  • online
  • Chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  அகில இந்திய காந்திய இயக்கம்

Events Schedule
DATE TIMINGS
16 May 2021 4.00 PM

 

சிறப்புரை: டாக்டர்.திரு.ன்.மார்க்கண்டன்,
                      முன்னாள் துணைவேந்தர்,
                       காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலைக்கழகம்.
பொருள்: என்றும் காந்தியம் எடுப்போம்!மற்றும் கலந்துரையாடல் 

சிறப்புரை:

டாக்டர். திரு. N.மார்க்கண்டன்,
முன்னாள் துணைவேந்தர்,
காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலைக்கழகம்.

பொருள்:

"என்றும் காந்தியம் எடுப்போம்!" மற்றும் கலந்துரையாடல் 


காந்தியம் முன்னெடுப்போம் - என்றும் காந்தியம் எடுபடும்