மக்களை காக்கும் சித்த மருத்துவம் நிகழ்வு: 25

 • Venue
  • Online
  • Chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  SiddhaMD.org and ValaiTamil.Tv

Events Schedule
DATE TIMINGS
29 May 2021 4.00 PM (IST)

மக்களை காக்கும் சித்த மருத்துவம் நிகழ்வு: 25
Chief Guest:
Dr. J. P. Venthamaraiselvi, M.D.(S)
Drug Inspector i/c,
Directorate of Indian Medicine and Homeopathy
AMO, Anna Hospital, Anna Nagar, Chennai - 106.
Hosts:
1) Dr. P. SenthilKumar, M.D (Siddha)
2) Dr. V. Anitha, M.D (Siddha), PGDY

மக்களை காக்கும் சித்த மருத்துவம் நிகழ்வு: 25