கோவிட் - 19 ஊரடங்கு சூழலில் நிகழ்த்து கலைக் கலைஞர்களின் வாழ்வாதார மீட்பு மற்றும் கலைவிழா - 10

 • Venue
  • Online Event
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  ValaiTamil.TV

  • https://www.valaitamil.tv
Events Schedule
DATE TIMINGS
03 Oct 2020 6:30 PM (IST)

கோவிட்-19 சூழலில் நிகழ்த்து கலைக் கலைஞர்களின் வாழ்வாதார மீட்பு மற்றும் கலைவிழா, நிகழ்வு-10.

Donation drive for Tamil Traditional Folk Performing Artists in Tamil Nadu.

Watch live at https://www.ValaiTamil.TV


கோவிட் - 19 ஊரடங்கு சூழலில் நிகழ்த்து கலைக் கலைஞர்களின் வாழ்வாதார மீட்பு மற்றும் கலைவிழா - 10
Share to Social World