கோவிட் - 19 ஊரடங்கு சூழலில் நிகழ்த்து கலைக் கலைஞர்களின் வாழ்வாதார மீட்பு மற்றும் கலைவிழா - 16

 • Venue
  • Online
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  valaitamil.tv

  • https://www.ValaiTamil.TV
Events Schedule
DATE TIMINGS
28 Nov 2020 7:00 am IST

கோவிட்-19 சூழலில் நிகழ்த்து கலைக் கலைஞர்களின் வாழ்வாதார மீட்பு மற்றும் கலைவிழா, நிகழ்வு-16.

Donation drive for Tamil Traditional Folk Performing Artists in Tamil Nadu.

Watch live at https://www.ValaiTamil.TV


கோவிட் - 19 ஊரடங்கு சூழலில் நிகழ்த்து கலைக் கலைஞர்களின் வாழ்வாதார மீட்பு மற்றும் கலைவிழா - 16