கோவிட்-19 சூழலில் நிகழ்த்து கலைக் கலைஞர்களின் வாழ்வாதார மீட்பு மற்றும் கலைவிழா, நிகழ்வு-6.

 • Venue
  • Online Event
  • Chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  ValaiTamil.TV

  • http://www.ValaiTamil.TV
Events Schedule
DATE TIMINGS
06 Sep 2020 7:30 PM (IST)
06 Sep 2020 8.30 PM (EST)

கோவிட்-19 சூழலில் நிகழ்த்து கலைக் கலைஞர்களின் வாழ்வாதார மீட்பு மற்றும் கலைவிழா, நிகழ்வு-6.

Donation drive for Tamil Traditional Folk Performing Artists in Tamil Nadu.

Special Guests:

Thiru K.Pandiarajan,
Minister for Tamil Official Language and Tamil Culture TamilNadu, India.


கோவிட்-19 சூழலில் நிகழ்த்து கலைக் கலைஞர்களின் வாழ்வாதார மீட்பு மற்றும் கலைவிழா, நிகழ்வு-6.
Share to Social World