நம்பிக்கை பஞ்சாயத்துகள், நிகழ்வு - 3

  • Venue
    • Online Event
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer

    etamilnadu.org

Events Schedule
DATE TIMINGS
25 Sep 2020 6:30 PM (IST)

நம்பிக்கை பஞ்சாயத்துகள், நிகழ்வு -2

சிறப்பு அழைப்பாளர்:

 

திருமதி.மாதேஸ்வரி,
தலைவர், சிட்டிலிங்  

திருமதி. மாதேஸ்வரி (Diploma in Nursing),
தலைவர்,
சிட்டிலிங்  கிராம ஊராட்சி,
அரூர் ஒன்றியம், தர்மபுரி மாவட்டம்

 

நெறியாள்கை:
திரு.பிரபாகரன், IGG உறுப்பினர்,
பஞ்சாயத்து ராஜ் செயற்பாட்டாளர்

Watch Live at: http://www.ValaiTamil.TV


நம்பிக்கை பஞ்சாயத்துகள், நிகழ்வு - 3
Share to Social World