சிகரம் தொடுவோம் நிகழ்வு: 18

  • Venue
    • Online
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer
Events Schedule
DATE TIMINGS
28 May 2022 7:30 PM

 

தலைப்பு: "கீழோர்க்கு  அஞ்சல்"
சிறப்பு விருந்தினர்கள்:
திரு. சிரிப்பானந்தா சம்பத் 
சிரிப்பு யோகா சக்கரவர்த்தி,
சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
திருமதி. திருமகள் சிறிபத்மநாதன் 
தமிழ் பாடசாலை ஆசிரியை,
லண்டன்.

தலைப்பு: "கீழோர்க்கு  அஞ்சல்"


சிறப்பு விருந்தினர்கள்:

1. திரு. சிரிப்பானந்தா சம்பத் 

சிரிப்பு யோகா சக்கரவர்த்தி,

சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

2. திருமதி. திருமகள் சிறிபத்மநாதன் 

தமிழ் பாடசாலை ஆசிரியை,

லண்டன்.


சிகரம் தொடுவோம் நிகழ்வு: 18