இனிய இலக்கிய சந்திப்பு - ஆஸ்திரேலியா

 • Venue
  • Redgum Function Centre
  • 2 Lane St
  • Wentworthville
  • New South Wales - 2145
  • Australia
 • Organizer

  தமிழ்க் கலை மற்றும் பண்பாட்டுக் கழகம்

  • 0402229517, 0423607440, 0450903378
Events Schedule
DATE TIMINGS
18 Aug 2019 04.00 PM

இனிய இலக்கிய சந்திப்பு - ஆஸ்திரேலியா