தமிழைத் தமிழாய்ப் பேசுவோம்

 • Venue
  • Online
  • Virginia
  • USA
 • Organizer

  ValaiTamil.org

  • http://www.ValaiTamil.org
Events Schedule
DATE TIMINGS
21 Aug 2021 3 PM (EST)

வட அமெரிக்காவில் தொடங்கப்படும் "தமிழைத் தமிழாய்ப் பேசுவோம்"
சனிக்கிழமை அமெரிக்கக் கிழக்கு நேரம் 3:00 மணிக்கு
இது ஒரு தன்னார்வப் பணி .. எவ்விதக் கட்டணமும் இல்லை..
பதிவுசெய்ய .. www.ValaiTamil.org

தமிழைத் தமிழாய்ப் பேசுவோம்