தமிழ் நூல்களைப் பதிப்பிக்கும்போது எழுத்தாளர்கள் சந்திக்கும் எழுத்துப்பிழை சவால்களும்..

 • Venue
  • Online
  • Dallas
  • Texas
  • USA
 • Organizer

  வட அமெரிக்கத் தமிழ் எழுத்தாளர் மன்றம்

Events Schedule
DATE TIMINGS
17 Jun 2024 9:00 PM (EST)

புலம்பெயர் சூழலில் தமிழ் நூல்களைப் பதிப்பிக்கும்போது எழுத்தாளர்கள் சந்திக்கும் எழுத்துப்பிழை சவால்களும் தொழில்நுட்பத் தீர்வுகளும்.


Zoom Meeting ID: 94050576563

Passcode            : 586292


தமிழ் நூல்களைப் பதிப்பிக்கும்போது எழுத்தாளர்கள் சந்திக்கும் எழுத்துப்பிழை சவால்களும்..

Registeration