LOGO
  முதல் பக்கம்    சிறுவர்    தமிழ்க்கல்வி - Tamil Learning Print Friendly and PDF

மூலிகைகளின் தமிழ் பெயர்கள் !

Abelmoschus Esculentus - வெண்டை

Abelmoschus Moschatus - கந்துகஸ்தூரி

Abies Weebbiana - தாலிசப்பத்திரி

Abrus Fruitiloculus - வெண்குந்திரி, விடதரி

Abrus Precatorius - குண்றிமணி

Abulitum Indicum - துத்தி

Acacia Arabica - கருவெல்லம்

Acacia Concuna - சீக்காய், சீயக்காய்

Acacia Pennata - காட்டுசிகை, இந்து

Acacia Polyacanthapolycantha - சிலையுஞ்சில்

Acalypha Indica - குப்பைமேனி

Acalypha Paniculata - குப்பைமேனி

Achyranthes Aspera - நாயுருவி

Acorus Calamus - வசம்பு

Adathoda Tranquebariensis - தவசு முருங்கை

Aegle Marmelos - வில்வம்

Agave Americana - ஆனைக் கற்றாழை, யானைக் கற்றாழை

Agave Sisalana - கதலை

Ailanthus Excelsa - பெருமரம், நாரு

Alangium Lamarckii - அழிஞ்சில்

Alangium Salviifolium - அழிஞ்சில்

Albizia Lebbeck - வாகை

Albizia Odoratissima - கருவாகை

Alfalfa - குதிரைமசால்

Aloe Barbadensis - சீமை மூசம்பரம்

Aloe Littoracis - மூசம்பரம்

Aloe Vera - சோத்துக் கற்றாழை

Alonitum Heterophyllum - அதிவிடயம்

Alternanthera Sessilis - பொன்னாங்கண்ணி

Alpinia Galanga - அரத்தை

Amaranthus Spinosus - முள்ளுக்கீரை

Amaranthus Tricolour - அரைக்கீரை

Ammnia Vesicatorius - நீர்மேல் நெருப்பு

Amomum Sublatum - பெரிய ஏலக்கி

Amorphophallus Sylvaticus - காட்டுச்சேனை

Anacordium Occidentale - முந்திரி

Anethum Sowa - சதகுப்பை

Animated Oats - (காட்டுக்) காடைக்கண்ணி

Anisochilus Carnosum - கர்ப்பூரவள்ளி

Anisomeles Malabarica - பேய்மிரட்டி

Annona Squamosa - சீத்தா

Aponogeton Natans - கொட்டிக்கிழங்கு

Aquilaria Agallocha - அகில், காகதுண்டம்

Aristida Setacea - துடைப்பம்

Aristolochia Bractiata - ஆடுதீண்டாப்பாளை

Arum Lyratum - கொண்டை ராகிசு

Arum Oolocasia - சேம்பு

Asparagus Racemosus - தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு

Asystasis Gangetica - நறுஞ்சுவைக் கீரை

Atalantia Monophylla - காட்டு எலுமிச்சை

Avena Sativa - (சீமைக்) காடைக்கண்ணி

Avena Sterillis - (காட்டுக்) காடைக்கண்ணி

Audiographus Paniculata - நிலவேம்பு

Azadiracta Indica - வெம்பு

Azima Tetracantha - முட்சங்கான்

Bambusa Arundinacea - மூங்கிலிரிசி

Baringtonia Acutangula - செங்கதப்பு

Baringtonia Racemosa - சமுத்திரப் பழம்

Barlenia Priontis - செம்முல்லி, காட்டுகானா

Barleria Cristata - செம்முள்ளி

Basella Alba - பசளைக் கீரை

Basella Rubra - கொடிப்பசளைக் கீரை

Bauhinia Tomentosa - இறுவாட்சி

Berberis Aristata - மரமஞ்சள்

Bixa Orellana - வருகமஞ்சள், மந்திரவஞ்சி

Blumea Lacera - காட்டுமுள்ளங்கி

Boerhavia Diffusa - மூக்குரட்டை

Borassus Flabellifer - பனை

Boverheavia Repen - மூக்கரத்தைக் கீரை

Broyonia Laciniosa - ஐவிரலி

Buchanania Axillaris - புளிமா

Bulletwood - மகிலா மரம்

Burea Frondosa - பலசு

 

Calaba Fruitcosa - விழுந்தி

Calamus Rotang - பிறப்பான் கிழங்கு

Calculus Bovis - கோரோசனை

Calotropis Gigantea - எருக்கன், அருக்கன், ஆள்மிரட்டி

Cammelina Benghalensis - கானாம்வாழை

Cannabis Sativa - கஞ்சா, ஆநந்தமூலம்

Canthium Parvifolium - சிறுக்காரை

Capparis Brevispina - ஆதந்தை

Capparis Horrida - ஆதொண்டை

Capparis Zeylanica - சுடுத்தொரட்டி

Capsium Annum - மிளகாய்

Capsium Minimum Roch. - சீமை மிளகாய்

Carallumma Umbellata - கல்முளையான்

Cardiospermum Halicacabum - முடக்கற்றான்

Carmona Retusa - குரங்கு வெற்றிலை, குருவிச்சிப்பழம்

Carrissa Carandas - களா, கிளா

Carrissa Spinarum - சிறுக்களா

Carum Roxburghianum - ஓமம்

Cassia Alata - சீமையகத்தி

Cassia Anceolata - நிலாவாரை

Cassia Augustifolia - நாட்டு நிலவாகை

Cassia Auriculata - ஆவாரை

Cassia Fistula - சிறுக்கொன்றை

Cassia Tora - தகரை

Catharanthus Roseus - நித்தியகல்யாணி

Centella Asiatica - வல்லாரை

Cepparis Zeylanica - ஆதொண்டை

Chestnut - கஷ்கொட்டை

Cinnamomium Macrocarpum - பெரிய லவங்கப்பட்டை

Cissus Quadrangularis - பிரண்டை

Cissus Repens - செம்பிரண்டை

Citron - கடார நாரத்தை

Citrus Acida - எளிமிச்சை

Citrus Medica - கடார நாரத்தை

Citrullus Colocynthis - ஆற்றுத்தும்மட்டி

Clemone Gyrandra - நிலவேளை

Clemone Viscova - வேளை

Cleome Viscoza - நாய்க்கடுகு

Clerodendron Inerme - சங்கம் குப்பி

Clerodendron Phlomoides - தழுதாரை

Clerodendron Serratum - கண்டுபரங்கி

Climbing Ylang Ylang - கருமுகை

Clover - சீமை மசால்

Clitoria Tertatea - கண்ணிக்கொடி

Coccinia Grandis - கோவை

Cocculus Hirsutus - காட்டுக்கொடி

Cocus Nucifera - தென்னை

Coleus Aromaticos - கற்பூரவல்லி

Coleus Forskohlii - மருந்துகூர்க்கன்

Colocasia Himalensis - சாமைக்கிழங்கு

Coporis Zeylanica - ஆதண்டம்

Cordia Dichotoma - நறுவிலி, மூக்குச்சளிப் பழம்

Corollo Cartus - ஆகாயக் கருடன்

Cucumis Melo Utilissimus - முள்வெள்ளரி

Cucumis Melo Var. Melo - சுக்கங்காய்

Curculigo Orchiodes - குறத்தி நிலப்பனை

Curcuma Aromatica - கஸ்தூரி மஞ்சள், கத்தூரி மஞ்சள்

Cuscutta - கஷ்கொட்டை

Cyclomen Europeum - சீமை மீன்கொல்லி

Cymbopogon Citratus - எலுமிச்சைப்புல்

Cynodon Dactylon - அருகம்புல்

Cyperus Rotundus - கோரைக்கிழங்கு

Dandelion - சீமைக் காட்டுமுள்ளங்கி

Datura Metel - ஊமத்தை

Decalepis Hamiltonii - மாகாளிக்கிழங்கு

Delonix Elata - வாத நாராயணன்

Desmodium Gangeticum - மூவிலை

Diascorea Purpurea - செவ்வள்ளிக் கொடி

Dita Bark - எழிலைப்படை

Diospyros Ebenum - கருங்காலி

Diospyros Embryopyeris - தும்பிலிக்காய்

Diospyros Ferrea - இறும்பிலி

Diospyros Melanoxylon - தும்பிலி

Diospyros Peregrina - பனிச்சை

Dog Mustard - வேளை

Eclipta Prostrata Roxb. - கரிசலாங்கண்ணி, வெள்ளைக் கரிசாலை

Eluesin Cororana Gaerth - கேழ்வரகு

Embelia Ribes Burn. - வாய்விலங்கம்

Erythrina Indica - கல்யாண முருங்கை

Eugenia Jambolana - நாவல்கொட்டை

Euloppia Campestris Wall - சாலமிசிரி

Euphorbia Hetrophylla - பால்பெருக்கி

Euphorbia Hirta - சித்திரப்பாலாடை

Euphorbia Ligularia Roxb. - இலைக்கள்ளி

Euphorbia Nivullia Lam. - மண்செவிக்கள்ளி

Euphorbia Thymefolia - அம்மன் பச்சரிசி

Euphorbia Tirucalli Linn. - கள்ளி

Evolvolus Alsinodes - விஷ்னுக்கிரந்தி

Execalia Agallicha Linn. - தில்லி

Fever Nut - சலிச்சிகை

Ficus Benghalensis - ஆலம்

Ficus Elastica - சீமையால்

Ficus Racemosa - அத்தி

Flacourtia Indica - சொத்தைக்களா

Fluggea Virosa - வெட்புலா

Galenia Asiatica - உகாய்

Gardenia Resinifera - கும்பிலி

Garnicia Cambogia - கொறுக்காய்ப்புளி

Garnicia Gummi-Gutta - பனம்புளி

Garnicia Indica - முருகல்

Garnicia Spinata - கோகொட்டை

Garuga Pinnata - ஆறுநெல்லி, கருவெம்பு

Gauzuma Ulmifolia - தேங்காய்

Gelorium Angustiflora - வரித்தோல்

Gendurasa Vulgaris - கருநொச்சி

Ginseng - குணசிங்கி

Gisekia Pharnaceoides - நாவமல்லிக் கீரை, மணலக் கீரை

Gloreosa Superba - கலப்பைக்கிழங்கு, கண்வலிக்கிழங்கு

Glycosmis Mauritania - கொஞ்சி

Gotu Kota - வல்லாரை

Governor's Plum - சொத்தைக்களா

Gum Benzoine - தூபவர்க்கம்

Gymnema Sylvestre - அமுதுபுஷ்பம், சிறுகுறிஞ்சான்

Hibiscus - செம்பருத்தி

Halarrhena Antidysenteria - குளப்பாலை, குடசப்பாலை

Hedychium Spicatum - பூலங்கிழங்கு

Helicleris Isora - வலம்பிரி

Heliotropium Indicum - தேள் கொடுக்கி

Heliotropium Keralense - தேள் கட்டை

Hemidesmus Indicus - நன்னாரி

Hibiscus Surattensis - புளிச்சைக்கீரை, காட்டுப்புளிச்சை

Holostemma Ada-Kodien - பலைக்கீரை

Hybanthus Enneaspermus - ஓரிதழ் தாமரை

Hydnocarpus Alpina - ஆத்து சங்கலை

Hygrophylia Auriculata - நீர்முள்ளி

Impaliens Balasamine - காசித்துப்பை

Intermedlar Tree - மகிலா மரம்

Iodinium Suffruticosium - ஓரிதழ்த் தாமரை, சூரியகாந்தி

Ipomea Carnea - நெய்வேலி காட்டாமணக்கு

Ipomea Sepiaria - தாலிக்கீரை

Janakia Arayalpathra - அமிர்தபலா

Jatropha Gossipipholia - முள்கத்திரி

Kaempferia Galanga - கச்சோளம்

Kingiodendron Pinnatum - மடையன் சாம்பிராணி

Kiraganelia Lineata - நீர்ப்பாளை

Kiraganelia Reticulata - புல்லந்தி

Knema Attenuata - சோரப் பத்திரி, சூரியப் பத்திரி

Lamprachaenium Microcephalum - பிரம்மதந்தி

Lantana Camara - உன்னிச்செடி

Lawsonia Inermis - மருதாணி

Lemongrass - எலுமிச்சைப்புல்

Lepisanthes Tetraphylla - குகமதி

Leucas Aspera - தும்பை

Lippia Nodiflora - பொட்டுத்தலை

Long Leaved Barleria - கோல்மிதி

Love Vine - கஷ்கொட்டை

Luffa Acutangula - பெருபீர்க்கம்

Madhuca Longifolia - நாட்டிலுப்பை

Madhuca Neriifolia - ஆத்து இலுப்பை

Malabar Glory Lily - கலப்பைக் கிழங்கு

Manilkara Hexandra - கணுப்பலா, காட்டுப்பலா

Marsilia - நீராரை

Marsilia Quadrifida - ஆரை

Memecylon Tinctorium - காயா

Memecylon Umbellatum - காசன்

Michelia Champala - செண்பகம்

Michelia Nilagirica - காட்டுச் செண்பகம், நீலகிரி செண்பகம்

Mimusops Elengi - மகிழம்பூ

Morinda Linctosa - நுணா, நுணவு

Moringa Concanensis - காட்டு முருங்கை

Mucuna Pruriens - பூனைக்காலி

Mukia Maderaspatana - முசுமுசுக்கை

Murraya Koenigii - கருவேப்பிலை

Musa Sapientum - நவரை

Myristica Dactyloides - காட்டு ஜாதிக்காய், காக்காய் மூஞ்சி

Myristica Malabarica - பத்திரி

Myroxylon Balsamum - சாம்பிராணி

Myrrh - வெள்ளைப்போளம்

Nardostathys Grandiflora - ஜாதமாசி, ஜாதமஞ்சி

Nervilia Aragoana - ஓரிலைத் தாமரை

Nelumbo Nucifera - தாமரை

Nigella Sativa - கருஞ்சீரகம்

Nilgiriathus Ciliatus - சின்னக் குறிஞ்சி

Nux Vomica - எட்டிமரம்

Nothapodytes Nimmionana - அரளி, பெரும்புளகி

Nyctanthes Arbor-Tristis - பவழமல்லிகை

Oats - காடைக்கண்ணி

Ochreinauclea Missionis - ஆத்து வஞ்சி, நீர் வஞ்சி

Ocimum Basilicum - திருநீற்றுப் பச்சிலை

Ocimum Tenuiflorum - துளசி

Operculina Turpethum - சிவதை, பகந்திரை

Opuntia Stricta Var. Dillenii - சப்பாத்திக்கள்ளி

Orchus Masoula - சாலாமிசிரி

Ormocarpum Sennoides - எலும்பொத்தி

Oroxylum Indicum - அச்சி

Oxalis Corniculata - புளியாரை

Palaquin Ellipticum - காட்டிலுப்பை

Pandalus Adorattisimus - தாழை

Panicum Miliacum - பணிவரகு

Panicum Milliare - சாமை

Pavetta Indica - பாவட்டை

Pearl Millet - கம்பு

Pedalium Murex - பெரு நெருஞ்சில், யானை நெருஞ்சில்

Persea Macrantha - கூலமாவு, கோலமாவு

Phoenix Loureirii - சிறு ஈச்சன்

Phoenix Pussila - தரை ஈச்சன்

Phylanthus Amarus - கீழாநெல்லி

Phylanthus Emblica - நெல்லி

Phylanthus Fraternus - கீழாநெல்லி

Phylanthus Retinus - மெலநெல்லி

Phylanthus Virosa - இருபுலை

Piamelomania Aromatica - தீர்க்கந்தை

Piper Barberi - காட்டு மிளகு

Piper Longum - ஆதிமருந்து, திப்பிலி

Piper Mullesua - காட்டுத் திப்பிலி

Piper Nigrum - குறுமிளகு

Pithecellobium Dulce - கொடுக்கப்புளி

Ponga Pinniata - புங்கை

Pontederia Vagindis - குவளை

Premna Corymbosa - கூழாமணிக்கீரை, முன்னை

Premonthes Sonchifolia - சுவர்முள்ளங்கி

Pseudarthria Vettiveroides - கறுவேர்

Pseudarthria Viscida - மூவிலை பச்சிலை

Psoralia Corylifolia - கார்போக அரிசி

Pterocarpus Santalinus - செங்குங்குமம், சிவப்பு சந்தனம், சந்தன வெங்கை

Pueraria Tuberosa - கரிக்கும்மடி

Puncture Plant - நெறிஞ்சி

Purple Mallow - ஒட்டத்தி

Rauvolfia Serpentia - சர்பகந்தி

Rhaphidophora Pertusa - ஆனைப்பிரண்டை

Rhus Succedenea - கர்க்கடசிங்கி

Ribber Gourd - பெருபீர்க்கம்

Rosary Pea - குண்றிமணி

Rye - புல்லரிசி

Sagittaria Obtusibolia - குதிரைக் குளம்படி

Salacia Oblonga - பொங்கொரந்தி

Salvadora Persica - உகாய்

Santalum Album - சந்தனம்

Sapium Insigne - கருப்புச்சுடை

Saraca Asoka - அசோக மரம்

Saraca Dindica - அசோகம்

Saravasta Aristam - சடாமஞ்சில்

Sarcostemma Intermedium - கொடிக்கள்ளி

Sausurea Costus - கொட்டம்

Saw Pametto - சீமைக்கதலை

Scindapus Officinalis - யானைத்திப்பிலி

Scoparia Dulcis - சர்க்கரை வெம்பு

Secale Cereale - புல்லரிசி

Securinega Leucopyrus - மட்புலந்தி, வெள்ளைப்புலா

Securinega Oboveta - வேப்புலந்தி

Securinega Virosa - புலா

Sehrebera Swientenoides - மகாலிங்க மரம்

Semecarpus Travancorica - காட்டுச்செங்கொட்டை

Senna Auriculata - ஆவாரை

Sesbania Grandiflora - அகத்தி

Shorea Tumbuggaia - தம்பகம்

Sida Acuta - வட்டத்திரிப்பி

Siris Tree - வாகை

Smilax Zeylanica - காட்டுக்கொடி

Solanum Erianthum - யானை சுண்டைக்காய்

Solanum Indicum - முள்கத்திரி

Solanum Nigrum - மனத்தக்காளி

Solanum Torvum - சுண்டை(க்காய்)

Solanum Trilobathum - தூதுவளை

Spreading Hog Weed - மூக்கரத்தைக் கீரை

Spiranthes Calva - ஆங்காரவள்ளி

Spondias Pinnata - நரிமங்கை

Suregada Angustiflora - படபட்டை

Sweet Flag - வசம்பு

Swertia Chirayita - சிரத்தைக்குச்சி

Swertia Corymbosa - சிரத்தை

Sterculia Foetida - குதிரைப்பிடுக்கான்

Streblus Asper - குட்டிப்பலா

Styrax Benzoin - மலக்காச் சாம்பிராணி

Sweet Broom - சர்க்கரை வெம்பு

Symplocos Racemosa - வெள்ளிலாதி

Syzegium Cumina - நாவல்

Syzygium Jambolanum - நாவல் கொட்டை

Tamarandus Indica - புளி(யான்)

Taxus Bucata - தாலிசபத்திரி

Terminalia Arjuna - மருதமரம்

Terminalia Belerica - தான்றிக்காய்

Terminalia Chebula - கடுக்காய்

Thick-Leaved Lavender - கர்ப்பூரவள்ளி

Tinospora Cardifolia - சீந்தில் கொடி

Tinospora Sinensis - பேய் அமுது

Toothbrush Tree - உகாய்

Tragia Bicolor - மலைச் செந்தத்தி

Tragia Cannabina - தூரலோபம்

Tragia Involucrata - தூரப்பரிகம்

Tragia Plukenetti - சிறுகாஞ்சொரி

Trianthema Ecandra - சத்திச்சாரணை

Trewia Nudiflora - அத்தரசு, நாய்க்குமுளி

Trianthema Pentandra - சாரணை

Tribullus Terrestris - நெறிஞ்சி

Trichopus Zeylanicus - ஆரோக்கியப் பச்சை

Trigonella Foenum - வெந்தையம்

Triumfetta Rhomboida - காட்டுவெண்டை

Ulteria Salicifolia - உத்லீர்

Urena Lobata - ஒட்டத்தி

Vateria Indica - வெள்ளைக் குந்திரிகம்

Vateria Macrocarpa - வெள்ளைப் பயின்

Verbacifolium Solanum - சுண்டை

Viginea Indica - காட்டுவெங்காயம்

Vitex Negundo - நொச்சி

Vitis Lanata - நரளை

Water Hyacinth - ஆகாயத் தாமரை

Water Shamrock - நீராரை

Wattakara Volubilis - குரிஞ்சான்

Wedelia Calendulacea - பொன்னிரைச்சி

Wedelia Chinensis - மஞ்சள் கரிசாலி

Westindian Lemongrass - வாசனைப்புல்

Wild Asparagus - சதவலி

Winter Cherry - அமுக்கரா

Withania Somnifera - அமுக்கரா, இருளிச்செவி, வராககர்ணி, இடிச்செவி

Woodfordia Fruticosa - வேலக்காய்

Xylia Americana - கலை, கடலிரஞ்சி

Xylia Xylocarpa - இருள்

Yellow Spider Flower - நாய்க்கடுகு

Ylang Ylang - மனோரஞ்சிதம்

Ziziphus Jujuba - இலந்தை

Ziziphus Mauritania - பல்லவப்பருனிச்செடி, முன்னதிமது

Ziziphus Nummularia - நரியிலந்தை, கொர்கொடி

Ziziphus Oenoplia - சூரைமுள்ளு

Ziziphus Rugosa - சூசை

Ziziphus Xylophyrus - முள்ளுத்துப்பை, கடல்சிரை

Zizyphus Rugosa Lam - துடரி

Zornia Diphylla - சிறுபலதை

 

by Swathi   on 04 Feb 2013  1 Comments
 தொடர்புடையவை-Related Articles
அயலக சூழலில் தமிழ்க்கல்வி -லெட்சுமிபிரியா அயலக சூழலில் தமிழ்க்கல்வி -லெட்சுமிபிரியா
பயணம் செய்தால் பயணம் செய்தால்
பூச்செடிகள் நட்டு வைக்க போகிறோம் பூச்செடிகள் நட்டு வைக்க போகிறோம்
குட்டீஸ் எங்கள் காலத்தில் நடந்த பிறந்த நாள் விழா குட்டீஸ் எங்கள் காலத்தில் நடந்த பிறந்த நாள் விழா
தோட்டம் போடலாம் தோட்டம் போடலாம்
துள்ளி குதிக்குது கன்று குட்டி துள்ளி குதிக்குது கன்று குட்டி
இயற்கையில் மின்சாரம் இயற்கையில் மின்சாரம்
பாப்பாக்கள் கூடி பாப்பாக்கள் கூடி
கருத்துகள்
03-Jun-2014 03:47:20 Rajeen said : Report Abuse
கட்டு வள்ளி மூலிகை பற்றிய தகவல்களை தரவும்.
 
உங்கள் கருத்துகள் பதிவு செய்ய
பெயர் *
இமெயில் *
கருத்து *

(Maximum characters: 1000)   You have characters left.
Write reCAPTCHA code *
 
இயல்பாக நீங்கள் டைப் செய்யும் எழுத்துக்கள் Space bar அழுத்தியவுடன் தமிழில் தோன்றும். உங்கள் எழுத்துக்கள் ஆங்கிலத்தில் இருக்க CTRL+G press செய்யவும்.
முக்கிய குறிப்பு:

வலைத்தமிழ் இணையதளத்தில் செய்திகளுக்கும் கட்டுரைகளுக்கும் வாசகர்கள் பதிவு செய்யும் கருத்துக்கள் தணிக்கை இன்றி உடனடியாக பிரசுரமாகும் வகையில் மென்பொருள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, வாசகர்களின் கருத்துக்களுக்கு வலைதமிழ் நிர்வாகமோ அல்லது அதன் ஆசிரியர் குழுவோ எந்தவிதத்திலும் பொறுப்பாக மாட்டார்கள்.  பிறர் மனதை புண்படுத்தகூடிய கருத்துகளை / வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கும்படி வாசகர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். வாசகர்கள் பதிவு செய்யும் கருத்துக்கள் தொடர்பான சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளுக்கு வாசகர்களே முழுப்பொறுப்பு. கடுமையான கருத்துக்கள் குறித்து எங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தால் அவற்றை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். கடுமையான கருத்துக்களை நீக்குவதற்கு info@ValaiTamil.com என்ற  இ-மெயில் முகவரிக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.