LOGO
  முதல் பக்கம்    இலக்கியம்    சங்க இலக்கியம் Print Friendly and PDF
- பதினெண் கீழ்க்கணக்கு

இன்னிலை

 

இது நான்கு பகுதிகளைக் கொண்டது. இந் நூலைச் செய்தவர் பொய்கையார். 
கடவுள் வாழ்த்து
வேலன் தரீஇய விரிசடைப் பெம்மான்
வாலிழை பாகத்து அமரிய கொழுவேல்
கூற்றம் கதழ்ந்தெறி கொன்றையன்
கூட்டா உலகம் கெழீஇய மலிந்தே.
- பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்.
நூல்
1. அறப்பால்
அன்று அமரில் சொற்ற அறவுரை வீழ் தீக்கழுது
மன்றுயர்ந்து போந்த வகை தேர்மின் - பொன்றா
அறம் அறிந்தோன் கண்ட அறம் பொருள் கேட்டல்லல்
மறமொறுக்க வாய்த்த வழக்கு. 1
பொருள் விழைவார் போற்றார் உடல்நலம் நம்மை
அருள் விழைவார் அதே முழுஎவ்வம் பாய்நீல்
இருள் இழையார் வீழ்வார் மேல் பால் ஆக்கார் ஆமாறு
அருள்இழையார் தாமும் அது. 2
கோலப் புறவில் குரல்கூவிப் புள்சிமிழ்த்தோன்
காலில் தளைபரப்பச் சீர்ஒலிக்கும் - மாலின்
விரிநிழல் தாம் எய்தார் தீப்பழுவத்து உய்ப்பர்
உரிமை இவண்ஓரா தார். 3
கழிவிரக்கம் கொள்ளார் கதழ் வாளார் வேர்த்துப்
பழிமுறுகக் கோடார் பயன் பேர்த்து - அழிமுதலை
இல்லம் கொண்டு ஆக்கார் இடும்பைத் தளை தணப்பர்
நல்லறனை நாளணி கொள்வார். 4
திரைத்த விரிக்கின் திரைப்பின் நாவாய்போல்
உரைத்த உரையதனைக் கேட்டும் - உரைத்த
பயன்தவா செய்வார் சிலர்ஏதம் நெஞ்சத்து
இயன்றவா செய்வார் பலர். 5
அம்மை இழைத்த தலைப்பட்டு அழிவாயா
இம்மையும் கொண்டுறுத்தும் ஈர்ம் பெயலாம் - மும்மை
உணர்ந்தால் திருவத்தர் ஓரார் உழண்டைத்
தளைப்படுவர் தட்பம் தெறார். 6
தாம்ஈட்டு அருவினைகள் தண்டா உடம்பு ஒன்ற
நாம்ஈட்டு ஒறுக்கொணா ஞாங்கர்அடித் தீம்பால்
பிதுக்கப் பெயல்போல் பிறப்பறுப்புப் போகா
கதுப்போடு இறுத்தல் கடன். 7
தூயசொல் லாட்டும் துணிவ றியும் துன்பங்கள்
தோயக் கலங்காத் துணைவலியும் - பூயல்
படுக்குந் திருவத்த னாரே பறிப்பர்
அடுக்கு அடிச்சேரா வாறு. 8
கடல் முகந்து தீம்பெயலை ஊழ்க்கும் எழிலி
மடனுடையார் கோதகற்றி மாண்புறுத்தல் ஏமம்
படைத்தாக்கல் பண்பறிந்தோர் சால்பு. 9
இடிப்பதுஎன்று எண்ணி இறைவானைக் காயார்
முடிப்பர் உயிர்எனினும் முன்னார் - கடிப்பக்
கன்றமர்ந்து தீம்பால் கலுழுமே நீள் மோத்தை
ஒன்ற உணராதார் ஊங்கு. 10
2. பொருட்பால்
உண்மைஓராப் பித்தர் உடைமை மயக்கென்ப
வண்மையுற ஊக்கல் ஒருதலையே - கண்ணீர்
இருபாலும் தோன்றன்ன ஈர்க்கலார் - போழ்வாள்
இருபால் இயங்கலினோடு ஒப்பு. 11
உடைமைஅறாது ஈட்டல் உறுதுணையாம் யாண்டும்
உடைமையராச் சென்றக்கால் ஊர்எல்லாம் சுற்றம்
உடைமைக் கோல் இன்றங்குச் சென்றக்கால் சுற்றம்
உடையவரும் வேறு படும். 12
மண்ணீர் உடையார் வழங்கிச் சிறுகாலைத்
தண்ணீரார் சாரும் நிலம்சார்வர் - உண்ணீர்
அறியின் அருஞ்செவிலி மாண்பொருளே வெண்ணீர்ச்
சிறியரையும் ஏர்ப்படுத்தும் செய். 13
மெய்வலியும் செல்நிலையும் வாழ்நாளும் தூவொழுக்கும்
மெய்யா அளிக்கும் வெறுக்கைஇலார் - வையத்துப்
பல்கிளையும் வாடப் பணையணை தோள் சேய்திரங்க
ஒல்குஉயிர்நீத்து ஆரும் நரகு. 14
குருட்டுஆயன் நீள்கானம் கோடல் சிவணத்
தெருட்டுஆயம் காலத்தால் சேரான் - பொருட்டாகான்
நல்லறமும் பேணான் நாரம்இவர்த் தானாம்
பொல்லாங்கு உறைவிடாமாம் புல். 15
முப்பொருள் உண்மை தெளிவான் அருஞ்சீலன்
முப்பொருள் உண்மை உடையான் அருமுனிவன்
முப்பொருள் உண்மை மடுப்பான் இறையாங்கு
முப்பொருள் உண்மைக்கு இறை. 16
கால்கலத்தால் சேர்பொருளும் கண்ணற்றார் தேர்பொருளும்
நாலிரண்டால் கூடும் நலப்பொருளும் - கோல்தாங்கிக்
கோடும் அரசிற்கு உரியாமே தொல்புவிக்கீழ்
ஆடும் பொருளோடு அணைந்து. 17
ஆம்போம் வினையாம் அணைவுற்ற பேர்வெறுக்கை
ஓம்புஓம்பு எனமறை கூறத் தலைப்பெயலென்
ஏம்போம் எனவரைதல் ஈட்டுநெறி தேராமை
சாம்போழ்ந்து அலறும் தகைத்து. 18
பட்டாங்குத் தூயர் பழிச்சற்கு உரியராய்
ஒட்டின்று உயர உலகத்தோர் - கட்டளை
யாம்வெறுக்கை இன்றி அமையாராம் மையாவின்
ஆம்வெறுக்கை நிற்க வுடம்பு. 19
3. இன்பப்பால்
அறங்கரை நாவானாம் ஆய்மயிலார் சீரில்
அறங்கரையா நாப்பண் அடைவாம் - புறங்கரையாத்
திண்மை நிலையின் உயர்புலத்தில் சேர்வாம் ஈண்டு
எண்ணிலைக்கு உய்வாய் இது. 20
துணைஎன்ப காமவிருந்து துய்ப்பார் தோமில்
இணைவிழைச்சின் மிக்காகார் ஆகல் - புணைதழீஇக்
கூட்டும் கடுமிசையான் கட்டியில் கொண்டற்றால்
வேட்டபோழ் தாகும் அணி. 21
ஒப்புயர்வில் வேட்டோன் ஒருநிலைப்பட்டாழ்ந்த செயல்
நப்பின்னை ஞாலம் ஒருங்கு அறிக - துப்பாராய்த்
தூமலரின் மென்மையுறு தோற்றத்தே வைத்துய்க்க
ஏமக் கிழத்தி அறிந்து. 22
பாலை வளர்த்துக் கணங்குழை மாலையுறல்
சால்பென்ப கண்கூடாக் காணாய் - தழைகாதல்
வாலறிவன் ஆக்க வகையறிக காலத்தால்
தோலொடு நாலைந்து அணந்து. 23
அழுக்குடம்பு யாத்தசீர் மெல்லியலை ஆணம்
முழுக்காட்டி மன்றின்முன் கைத்தாக் - குழீஇக்கூடல்
என்னே செறிகாமம் பூட்டும் இயல்மாரன்
மன்னரசால் மாண்பூப்பு உலகு. 24
இன்ப இயலோரார் யாணர் விழைகாமம்
பொன்னின் அணிமலரின் செவ்விதாம் - தன்மேனி
முத்தம் முறுவல் முயக்கொக்கின் அன்னத்தின்
பெற்றியரின் என்பெறும் பேறு. 25
தூவி நெருஞ்சிக்காய் நீர்முள்ளி தும்பைஅலர்
காவியன சேல்கண் குறுந்தொடியார் - ஆவிக்கு
இனியர் இணைசேரார் ஈர்ங்கண் மாஞாலத்
தனிமைக்கு அவரோர் கரி. 26
காமம்வீழ் இன்பக் கடலாமே காதலரின்
ஏம இருக்கையே தூம்திரையாம் - ஏமத்தீண்டு
ஆம்பாலே தோன்றும் அளிஊடலாம்பரலில்
தெற்றித் தெறிப்பாம் ஒளி ஒளிபாய் கண்ணே சீர்த்
துற்றுகப்பாய்ப் பெற்ற மகவு. 27
கறங்குபறை காணா உறுஊனைக் காதல்
பிறங்கறை நாவாரும் அதே - திறம்இரங்கி
ஊடிஉணர் வாரே தாம்இசைவார் பல்காலம்
ஈடிலதோர் இன்ப விருந்து. 28
தோற்றாரே வெல்வர் துணைமிசைவார் கோட்டியானை
ஏற்றுக்கழல் தொடியார் மிக்காரை யார்வரைவர்
போற்றளி கூடல் கரி. 29
காதல் விரிநிலத்து ஆராவகை காணார்
சாதல்நன்று என்ப தகைமையோர் - காதலும்
ஆக்கி யளித்தழிக்கும் கந்தழியின் பேருருவே
நோக்கிலரை நோவது எவன். 30
அளகும் அளிநாகைப் பேண அணியார்
அழகுஅரிவை வீழ்முயக்கை அண்ணாத் - தளியாளர்
பெற்ற பிறக்கெறிந்து புத்தாய பெட்டுழலும்
பெற்றியர் பெட்ட கழுது. 31
4. வீட்டுப்பால்
அ. இல்லியல்
ஒத்த உரிமையளா ஊடற்கு இனியளாக்
குற்றம் ஒரூஉம் குணத்தளாக் - கற்றறிஞர்ப்
பேணும் தகையளாக் கொண்கண் குறிப்பறிந்து
நாணும் தகையளாம் பெண். 32
மனைக்கொளி சேய்நாற் பணியோன் நாரப்புலக்கார்
வினைக்கொளியாம் கட்காம் அனலி - முனைக்குஅஞ்சா
வீரர் ஒளியாம் மடமே அரிவையர்க்காம்
ஏரொளியாம் இல்லுடையான் துப்பு. 33
எய்ப்பில்லைப் பாக வருவாயில் ஐந்தொன்றை
மெய்ப்பிணி சேய்வரைவில் கூட்டிடுக - கைப்பொருள்வாய்
இட்டில்உய் வாய்இடுக்க ஈங்க விழையற்க
வட்டல் மனைக்கிழவன் மாண்பு. 34
ஐம்புலத்தோர் நல்குரவோர் ஓம்பித் தலைப்பட்ட
செம்பாக நன்மனையைப் பேணிக் - கடாவுய்த்த
பைம்புல் நிலைபேணி ஊழ்ப்ப வடுஅடார்
ஐம்புலம்ஈர்த் தாரில் தலை. 35
உள்ளவா சேறல்இயைபு எனினும் போம்வாய
வெள்ளத் தனசேறல் வேண்டல் - மனைக்கிழவன்
நள்அளவில் மிக்காய கால்தொழிலை ஓம்பலே
தெள்ளறிஞர் கண்ட நெறி. 36
ஐங்குரவர் ஓம்பல் இனன்நீக்கல் சேர்ந்தோர்க்குப்
பைங்கூழ் களைகணாப் பார்த்தளித்தல் நையுளத்தர்க்கு
உற்ற பரிவுஈர்த்தல் எண்ணான்கு அறநெறியில் 
உற்ற புரிதல் கடன். 37
நல்லினம் சாரல் நயன்உணர்தல் பல்லாற்றான் 
நல்லினம் ஓம்பல் பொறையாளல் - ஒல்லும்வாய்
இன்னார்க்கு இனிய புரிதல் நெறிநிற்றல்
நல்நாப்பண் உய்ப்பதோர் ஆறு. 38
முனியான் அறம்மறங்கள் முக்குற்றம் பேணான்
நனிகாக்கும் ஒண்மை உறைப்படுத்தும் பண்போன்
பனிநிலத்தின் வித்தாய்ப் பெயரான நடுக்கற்று
இனியன்ஆ வான்மற்று இனி. 39
ஆ. துறவியல்
முப்பாலை வீழ்வார் விலங்கார் செறும்பாலை
முப்பால் மயக்கேழ் பிறப்பாகி - எப்பாலும்
மெய்ப்பொருள் தேறார் வெளிஓரார் யாண்டைக்கும்
பொய்ப்பாலை உய்வாயாப் போந்து. 40
உண்மைமால் ஈர்த்து இருள்கடிந்து சார்ஐயம்
புண்விலங்கச் சார்பொருளைப் போற்றினோர் - நுண்ணுணர்வான்
அண்ணா நிலைப்படுவர் ஆற்றல் விழுப்புலனை
எண்பொருட்கு ஊர்இயலைச் சார்ந்து. 41
மாசகல வீறும் ஒளியன்ன நோன்புடையோர்
மூசா இயற்கை நிலன்உணர்வார் - ஆசகற்றி
இன்னல் இனிவாயாக் கொள்வார் பிறப்பிறப்பில்
துன்னார் அடையும் நிலன். 42
பேராப் பெருநிலன் சேய்த்தே உடம்பொன்றா
பேரா ஒருநிலனாம் நீங்காப் பெரும்பொருளை
ஏரா அறிந்துய்யும் போழ்து. 43
மெய்யுணர்வே மற்றதனைக் கொள்ள விழுக்கலனாம்
பொய்யுணர்வாம் ஈண்டிய எல்லாம் ஒருங்கழியும்
ஐயுணர்வான் உய்ந்துஅறம் சார்பாச் சார்பொறுக்க
நையா நிலைவேண்டு வார். 44
ஒன்றுண்டே மற்றுடலில் பற்றி வினையிறுக்கும்
பொன்றா உணர்வால் விலங்கொறுக்க பைம்மறியாத்
தன்பால் பெயர்க்குந்து பற்றுதலைப் பட்டோர்
நன்பால் அறிந்தார் துறந்தார் வரல்உய்ந்தார்
புன்பாலால் சுற்றப் படார். 45
இன்னிலை முற்றிற்று.

இது நான்கு பகுதிகளைக் கொண்டது. இந் நூலைச் செய்தவர் பொய்கையார். 

கடவுள் வாழ்த்து

வேலன் தரீஇய விரிசடைப் பெம்மான்வாலிழை பாகத்து அமரிய கொழுவேல்கூற்றம் கதழ்ந்தெறி கொன்றையன்கூட்டா உலகம் கெழீஇய மலிந்தே. - பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்.

நூல்

1. அறப்பால்

அன்று அமரில் சொற்ற அறவுரை வீழ் தீக்கழுதுமன்றுயர்ந்து போந்த வகை தேர்மின் - பொன்றாஅறம் அறிந்தோன் கண்ட அறம் பொருள் கேட்டல்லல்மறமொறுக்க வாய்த்த வழக்கு. 1
பொருள் விழைவார் போற்றார் உடல்நலம் நம்மைஅருள் விழைவார் அதே முழுஎவ்வம் பாய்நீல்இருள் இழையார் வீழ்வார் மேல் பால் ஆக்கார் ஆமாறுஅருள்இழையார் தாமும் அது. 2
கோலப் புறவில் குரல்கூவிப் புள்சிமிழ்த்தோன்காலில் தளைபரப்பச் சீர்ஒலிக்கும் - மாலின்விரிநிழல் தாம் எய்தார் தீப்பழுவத்து உய்ப்பர்உரிமை இவண்ஓரா தார். 3
கழிவிரக்கம் கொள்ளார் கதழ் வாளார் வேர்த்துப்பழிமுறுகக் கோடார் பயன் பேர்த்து - அழிமுதலைஇல்லம் கொண்டு ஆக்கார் இடும்பைத் தளை தணப்பர்நல்லறனை நாளணி கொள்வார். 4
திரைத்த விரிக்கின் திரைப்பின் நாவாய்போல்உரைத்த உரையதனைக் கேட்டும் - உரைத்தபயன்தவா செய்வார் சிலர்ஏதம் நெஞ்சத்துஇயன்றவா செய்வார் பலர். 5
அம்மை இழைத்த தலைப்பட்டு அழிவாயாஇம்மையும் கொண்டுறுத்தும் ஈர்ம் பெயலாம் - மும்மைஉணர்ந்தால் திருவத்தர் ஓரார் உழண்டைத்தளைப்படுவர் தட்பம் தெறார். 6
தாம்ஈட்டு அருவினைகள் தண்டா உடம்பு ஒன்றநாம்ஈட்டு ஒறுக்கொணா ஞாங்கர்அடித் தீம்பால்பிதுக்கப் பெயல்போல் பிறப்பறுப்புப் போகாகதுப்போடு இறுத்தல் கடன். 7
தூயசொல் லாட்டும் துணிவ றியும் துன்பங்கள்தோயக் கலங்காத் துணைவலியும் - பூயல்படுக்குந் திருவத்த னாரே பறிப்பர்அடுக்கு அடிச்சேரா வாறு. 8
கடல் முகந்து தீம்பெயலை ஊழ்க்கும் எழிலிமடனுடையார் கோதகற்றி மாண்புறுத்தல் ஏமம்படைத்தாக்கல் பண்பறிந்தோர் சால்பு. 9
இடிப்பதுஎன்று எண்ணி இறைவானைக் காயார்முடிப்பர் உயிர்எனினும் முன்னார் - கடிப்பக்கன்றமர்ந்து தீம்பால் கலுழுமே நீள் மோத்தைஒன்ற உணராதார் ஊங்கு. 10

2. பொருட்பால்

உண்மைஓராப் பித்தர் உடைமை மயக்கென்பவண்மையுற ஊக்கல் ஒருதலையே - கண்ணீர்இருபாலும் தோன்றன்ன ஈர்க்கலார் - போழ்வாள்இருபால் இயங்கலினோடு ஒப்பு. 11
உடைமைஅறாது ஈட்டல் உறுதுணையாம் யாண்டும்உடைமையராச் சென்றக்கால் ஊர்எல்லாம் சுற்றம்உடைமைக் கோல் இன்றங்குச் சென்றக்கால் சுற்றம்உடையவரும் வேறு படும். 12
மண்ணீர் உடையார் வழங்கிச் சிறுகாலைத்தண்ணீரார் சாரும் நிலம்சார்வர் - உண்ணீர்அறியின் அருஞ்செவிலி மாண்பொருளே வெண்ணீர்ச்சிறியரையும் ஏர்ப்படுத்தும் செய். 13
மெய்வலியும் செல்நிலையும் வாழ்நாளும் தூவொழுக்கும்மெய்யா அளிக்கும் வெறுக்கைஇலார் - வையத்துப்பல்கிளையும் வாடப் பணையணை தோள் சேய்திரங்கஒல்குஉயிர்நீத்து ஆரும் நரகு. 14
குருட்டுஆயன் நீள்கானம் கோடல் சிவணத்தெருட்டுஆயம் காலத்தால் சேரான் - பொருட்டாகான்நல்லறமும் பேணான் நாரம்இவர்த் தானாம்பொல்லாங்கு உறைவிடாமாம் புல். 15
முப்பொருள் உண்மை தெளிவான் அருஞ்சீலன்முப்பொருள் உண்மை உடையான் அருமுனிவன்முப்பொருள் உண்மை மடுப்பான் இறையாங்குமுப்பொருள் உண்மைக்கு இறை. 16
கால்கலத்தால் சேர்பொருளும் கண்ணற்றார் தேர்பொருளும்நாலிரண்டால் கூடும் நலப்பொருளும் - கோல்தாங்கிக்கோடும் அரசிற்கு உரியாமே தொல்புவிக்கீழ்ஆடும் பொருளோடு அணைந்து. 17
ஆம்போம் வினையாம் அணைவுற்ற பேர்வெறுக்கைஓம்புஓம்பு எனமறை கூறத் தலைப்பெயலென்ஏம்போம் எனவரைதல் ஈட்டுநெறி தேராமைசாம்போழ்ந்து அலறும் தகைத்து. 18
பட்டாங்குத் தூயர் பழிச்சற்கு உரியராய்ஒட்டின்று உயர உலகத்தோர் - கட்டளையாம்வெறுக்கை இன்றி அமையாராம் மையாவின்ஆம்வெறுக்கை நிற்க வுடம்பு. 19

3. இன்பப்பால்

அறங்கரை நாவானாம் ஆய்மயிலார் சீரில்அறங்கரையா நாப்பண் அடைவாம் - புறங்கரையாத்திண்மை நிலையின் உயர்புலத்தில் சேர்வாம் ஈண்டுஎண்ணிலைக்கு உய்வாய் இது. 20
துணைஎன்ப காமவிருந்து துய்ப்பார் தோமில்இணைவிழைச்சின் மிக்காகார் ஆகல் - புணைதழீஇக்கூட்டும் கடுமிசையான் கட்டியில் கொண்டற்றால்வேட்டபோழ் தாகும் அணி. 21
ஒப்புயர்வில் வேட்டோன் ஒருநிலைப்பட்டாழ்ந்த செயல்நப்பின்னை ஞாலம் ஒருங்கு அறிக - துப்பாராய்த்தூமலரின் மென்மையுறு தோற்றத்தே வைத்துய்க்கஏமக் கிழத்தி அறிந்து. 22
பாலை வளர்த்துக் கணங்குழை மாலையுறல்சால்பென்ப கண்கூடாக் காணாய் - தழைகாதல்வாலறிவன் ஆக்க வகையறிக காலத்தால்தோலொடு நாலைந்து அணந்து. 23
அழுக்குடம்பு யாத்தசீர் மெல்லியலை ஆணம்முழுக்காட்டி மன்றின்முன் கைத்தாக் - குழீஇக்கூடல்என்னே செறிகாமம் பூட்டும் இயல்மாரன்மன்னரசால் மாண்பூப்பு உலகு. 24
இன்ப இயலோரார் யாணர் விழைகாமம்பொன்னின் அணிமலரின் செவ்விதாம் - தன்மேனிமுத்தம் முறுவல் முயக்கொக்கின் அன்னத்தின்பெற்றியரின் என்பெறும் பேறு. 25
தூவி நெருஞ்சிக்காய் நீர்முள்ளி தும்பைஅலர்காவியன சேல்கண் குறுந்தொடியார் - ஆவிக்குஇனியர் இணைசேரார் ஈர்ங்கண் மாஞாலத்தனிமைக்கு அவரோர் கரி. 26
காமம்வீழ் இன்பக் கடலாமே காதலரின்ஏம இருக்கையே தூம்திரையாம் - ஏமத்தீண்டுஆம்பாலே தோன்றும் அளிஊடலாம்பரலில்தெற்றித் தெறிப்பாம் ஒளி ஒளிபாய் கண்ணே சீர்த்துற்றுகப்பாய்ப் பெற்ற மகவு. 27
கறங்குபறை காணா உறுஊனைக் காதல்பிறங்கறை நாவாரும் அதே - திறம்இரங்கிஊடிஉணர் வாரே தாம்இசைவார் பல்காலம்ஈடிலதோர் இன்ப விருந்து. 28
தோற்றாரே வெல்வர் துணைமிசைவார் கோட்டியானைஏற்றுக்கழல் தொடியார் மிக்காரை யார்வரைவர்போற்றளி கூடல் கரி. 29
காதல் விரிநிலத்து ஆராவகை காணார்சாதல்நன்று என்ப தகைமையோர் - காதலும்ஆக்கி யளித்தழிக்கும் கந்தழியின் பேருருவேநோக்கிலரை நோவது எவன். 30
அளகும் அளிநாகைப் பேண அணியார்அழகுஅரிவை வீழ்முயக்கை அண்ணாத் - தளியாளர்பெற்ற பிறக்கெறிந்து புத்தாய பெட்டுழலும்பெற்றியர் பெட்ட கழுது. 31

4. வீட்டுப்பால்

அ. இல்லியல்

ஒத்த உரிமையளா ஊடற்கு இனியளாக்குற்றம் ஒரூஉம் குணத்தளாக் - கற்றறிஞர்ப்பேணும் தகையளாக் கொண்கண் குறிப்பறிந்துநாணும் தகையளாம் பெண். 32
மனைக்கொளி சேய்நாற் பணியோன் நாரப்புலக்கார்வினைக்கொளியாம் கட்காம் அனலி - முனைக்குஅஞ்சாவீரர் ஒளியாம் மடமே அரிவையர்க்காம்ஏரொளியாம் இல்லுடையான் துப்பு. 33
எய்ப்பில்லைப் பாக வருவாயில் ஐந்தொன்றைமெய்ப்பிணி சேய்வரைவில் கூட்டிடுக - கைப்பொருள்வாய்இட்டில்உய் வாய்இடுக்க ஈங்க விழையற்கவட்டல் மனைக்கிழவன் மாண்பு. 34
ஐம்புலத்தோர் நல்குரவோர் ஓம்பித் தலைப்பட்டசெம்பாக நன்மனையைப் பேணிக் - கடாவுய்த்தபைம்புல் நிலைபேணி ஊழ்ப்ப வடுஅடார்ஐம்புலம்ஈர்த் தாரில் தலை. 35
உள்ளவா சேறல்இயைபு எனினும் போம்வாயவெள்ளத் தனசேறல் வேண்டல் - மனைக்கிழவன்நள்அளவில் மிக்காய கால்தொழிலை ஓம்பலேதெள்ளறிஞர் கண்ட நெறி. 36
ஐங்குரவர் ஓம்பல் இனன்நீக்கல் சேர்ந்தோர்க்குப்பைங்கூழ் களைகணாப் பார்த்தளித்தல் நையுளத்தர்க்குஉற்ற பரிவுஈர்த்தல் எண்ணான்கு அறநெறியில் உற்ற புரிதல் கடன். 37
நல்லினம் சாரல் நயன்உணர்தல் பல்லாற்றான் நல்லினம் ஓம்பல் பொறையாளல் - ஒல்லும்வாய்இன்னார்க்கு இனிய புரிதல் நெறிநிற்றல்நல்நாப்பண் உய்ப்பதோர் ஆறு. 38
முனியான் அறம்மறங்கள் முக்குற்றம் பேணான்நனிகாக்கும் ஒண்மை உறைப்படுத்தும் பண்போன்பனிநிலத்தின் வித்தாய்ப் பெயரான நடுக்கற்றுஇனியன்ஆ வான்மற்று இனி. 39

ஆ. துறவியல்

முப்பாலை வீழ்வார் விலங்கார் செறும்பாலைமுப்பால் மயக்கேழ் பிறப்பாகி - எப்பாலும்மெய்ப்பொருள் தேறார் வெளிஓரார் யாண்டைக்கும்பொய்ப்பாலை உய்வாயாப் போந்து. 40
உண்மைமால் ஈர்த்து இருள்கடிந்து சார்ஐயம்புண்விலங்கச் சார்பொருளைப் போற்றினோர் - நுண்ணுணர்வான்அண்ணா நிலைப்படுவர் ஆற்றல் விழுப்புலனைஎண்பொருட்கு ஊர்இயலைச் சார்ந்து. 41
மாசகல வீறும் ஒளியன்ன நோன்புடையோர்மூசா இயற்கை நிலன்உணர்வார் - ஆசகற்றிஇன்னல் இனிவாயாக் கொள்வார் பிறப்பிறப்பில்துன்னார் அடையும் நிலன். 42
பேராப் பெருநிலன் சேய்த்தே உடம்பொன்றாபேரா ஒருநிலனாம் நீங்காப் பெரும்பொருளைஏரா அறிந்துய்யும் போழ்து. 43
மெய்யுணர்வே மற்றதனைக் கொள்ள விழுக்கலனாம்பொய்யுணர்வாம் ஈண்டிய எல்லாம் ஒருங்கழியும்ஐயுணர்வான் உய்ந்துஅறம் சார்பாச் சார்பொறுக்கநையா நிலைவேண்டு வார். 44
ஒன்றுண்டே மற்றுடலில் பற்றி வினையிறுக்கும்பொன்றா உணர்வால் விலங்கொறுக்க பைம்மறியாத்தன்பால் பெயர்க்குந்து பற்றுதலைப் பட்டோர்நன்பால் அறிந்தார் துறந்தார் வரல்உய்ந்தார்புன்பாலால் சுற்றப் படார். 45

இன்னிலை முற்றிற்று.

by Swathi   on 29 Mar 2012  0 Comments
 தொடர்புடையவை-Related Articles
சங்க இலக்கிய நூல்கள் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்த  வைதேகி ஹெர்பெர்ட் சங்க இலக்கிய நூல்கள் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்த வைதேகி ஹெர்பெர்ட்
சங்க இலக்கிய நூல்கள் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்த  வைதேகி ஹெர்பெர்ட் சங்க இலக்கிய நூல்கள் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்த வைதேகி ஹெர்பெர்ட்
சங்க இலக்கிய நூல்கள் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்த  வைதேகி ஹெர்பெர்ட் சங்க இலக்கிய நூல்கள் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்த வைதேகி ஹெர்பெர்ட்
சங்க இலக்கிய நூல்கள் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்த  வைதேகி ஹெர்பெர்ட் சங்க இலக்கிய நூல்கள் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்த வைதேகி ஹெர்பெர்ட்
சங்க இலக்கிய விழுமியங்கள் நிகழ்வு:1 கல்வியின் சிறப்பு பற்றி புறநாநூறு என்ன சொல்கிறது? சங்க இலக்கிய விழுமியங்கள் நிகழ்வு:1 கல்வியின் சிறப்பு பற்றி புறநாநூறு என்ன சொல்கிறது?
ஏலாதி -மருத்துவ நூல் ஏலாதி -மருத்துவ நூல்
சமணக் கல்வெட்டுகளும், சங்க கால செஞ்சியும் - நிலவளம் கு.கதிரவன் சமணக் கல்வெட்டுகளும், சங்க கால செஞ்சியும் - நிலவளம் கு.கதிரவன்
சித்தம் பற்றித் திருமூலரும் எட்வட் கூசுரோவும் by Prof. Dr. Vasu Ranganathan சித்தம் பற்றித் திருமூலரும் எட்வட் கூசுரோவும் by Prof. Dr. Vasu Ranganathan
கருத்துகள்
No Comments found.
உங்கள் கருத்துகள் பதிவு செய்ய
பெயர் *
இமெயில் *
கருத்து *

(Maximum characters: 1000)   You have characters left.
Write reCAPTCHA code *
 
இயல்பாக நீங்கள் டைப் செய்யும் எழுத்துக்கள் Space bar அழுத்தியவுடன் தமிழில் தோன்றும். உங்கள் எழுத்துக்கள் ஆங்கிலத்தில் இருக்க CTRL+G press செய்யவும்.
முக்கிய குறிப்பு:

வலைத்தமிழ் இணையதளத்தில் செய்திகளுக்கும் கட்டுரைகளுக்கும் வாசகர்கள் பதிவு செய்யும் கருத்துக்கள் தணிக்கை இன்றி உடனடியாக பிரசுரமாகும் வகையில் மென்பொருள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, வாசகர்களின் கருத்துக்களுக்கு வலைதமிழ் நிர்வாகமோ அல்லது அதன் ஆசிரியர் குழுவோ எந்தவிதத்திலும் பொறுப்பாக மாட்டார்கள்.  பிறர் மனதை புண்படுத்தகூடிய கருத்துகளை / வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கும்படி வாசகர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். வாசகர்கள் பதிவு செய்யும் கருத்துக்கள் தொடர்பான சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளுக்கு வாசகர்களே முழுப்பொறுப்பு. கடுமையான கருத்துக்கள் குறித்து எங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தால் அவற்றை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். கடுமையான கருத்துக்களை நீக்குவதற்கு info@ValaiTamil.com என்ற  இ-மெயில் முகவரிக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.