LOGO
  முதல் பக்கம்    இலக்கியம்    சங்க இலக்கியம் Print Friendly and PDF
- ஒட்டக் கூத்தர் நூல்கள்

விக்கிரமசோழன் உலா - மூவருலா-2

 

பெதும்பை
மழலை தனது கிளிக்களித்து வாய்த்த
குழலி னிசைக்கவர்ந்து கொண்டாள் - நிழல்விரவு 135
முன்னர் நகைதனது முல்லை கொளமுத்தின்
பின்னர் நகைகொண்ட பெற்றியாள் - கன்னி 136
மடநோக்கந் தான்வளர்த்த மானுக் களித்து 
விடநோக்கம் வேலிரண்டிற் கொண்டாள் - சுடர்நோக்கும் 137
தானுடைய மெய்ந்நுடக்கந் தன்மா தவிக்களித்து
வானுடைய மின்னுடக்கம் வாங்கினாள் - பூநறும் 138
பாவைகள் பைங்குர வேந்தப் பசுங்கிளியும்
பூவையு மேந்தும் பொலிவினாள் - மேவும் 139
மடநடை யன்னப் பெடைபெறக் கன்னிப்
பிடிநடை பெற்றுப் பெயர்வாள் - சுடர்கனகக் 140
கொத்துக் குயின்ற கொடிப்பவள பந்தத்தின்
முத்துப் பொதியுச்சி முச்சியாள் - எத்திறத்தும் 141
வீரவேள் போல்வாரை வீட்டி விழுத்தவர்மேல்
மாரவேள் கண்சிவப்ப வாய்சிவப்பாள் - நேரொத்த 142
கோங்க முகையனைய கொங்கையா டன்கழுத்தாற்
பூங்கமுகை யிப்போது பொற்பழிப்பாள் - பாங்கியரும் 143
கனாக் கூறுதல்
தாயரும் போற்றாமே தானே துயிலெழுந்து
பாயல் புடைபெயர்ந்து பையச்சென் - றியாயே 144
தளரு மிடையொதுங்கத் தாழுங் குழைத்தாய்
வளரு மொருகுமரி வல்லி - கிளரும் 145
கொழுந்து மளவிறந்த கொந்துங் கவினி
எழுந்து கிளைகலிப்ப வேறித் - தொழுந்தகைய 146
கொங்குடைய பொன்னடருஞ் சென்னிக் கொழுங்கோங்கின்
பங்குடைய மூரிப் பணையணைந்து - தங்குடைய 147
வண்டு முரல மணநாற வைகுவது
கண்டு மகிழ்ந்தேன் கனவிலெனக் - கொண்டு 148
வருக வருக மடக்கிள்ளை முத்தம்
தருக தருகவெனத் தாயர் - பெருக 149
விரும்பினர் புல்லி விரைய முலைவந்
தரும்பின வாகத் தணங்கே - பெரும்புயங்கள் 150
புல்லி விடாத புதுவதுவை சென்னியுடன்
வல்லி பெறுதி யெனவழுத்தும் -எல்லை 151
அரச னபய னகளங்க னெங்கோன்
புரசை மதவரைமேற் போத - முரசம் 152
தழங்கு மறுகிற் றமரோடு மோடி
முழங்கு முகின்மாட முன்றிற் - கொழுங்கயற்கட் 153
பொன்னென வெல்லா வழகும் புனைவதொரு
மின்னென வந்து வௌிப்பட்டு - மன்னருயிர் 154
உண்டாற் றியவேங்கை வைக்க வொருதிருக்கைச்
செண்டாற் கிரிதிரத்த சேவகனைத் - தண்டாத 155
வேகங் கெடக்கலிவாய் வீழ்ந்தரற்றும் பார்மகளைச்
சோகங் கெடுத்தணைத்த தோளானை - ஆகத்துக் 156
கொங்கை பிரியாத வீறோடுங் கேகானக
மங்கை பிரியாத மார்பானை - அங்கமலக் 157
கையு மலரடியுங் கண்ணுங் கனிவாயும்
செய்ய கரிய திருமாலைத் - தையலும் 158
கண்டகண் வாங்காள் தொழமுகிழ்ந்த கைவிடான்
மண்டு மனமீட்கு மாறறியாள் - பண்டறியாக் 159
காமங் கலக்கக் கலங்கிக் குழல்சரியத்
தாமஞ் சரியத் தனிநின்றாள் - நாமவேற் 160
சேரனு மீனவனுஞ் சேவிப்பச் செம்பியரில்
வீரனு மல்வெல்லை விட்டகன்றான் - மாரனும் 161
தக்குத் தகாதாளை யெய்து தரைப்படுத்தப்
புக்குத் தொடைமடக்கிப் போயினான் - மைக்குழல் 162
மங்கைப் பருவத் தொருத்தி மலர்பொதுளுங்
கங்கைப் புளினக் களியன்னம் - எங்கோனை 163
மன்னனை மன்னர் பிரானை வரோதயனை
தென்னனை வானவனைச் செம்பியனை- முன்னொருநாள் 164
கண்ட பெதும்பைப் பருவத்தே தன்கருத்தாற்
கொண்ட பரிவு கடைக்கூட்ட - புண்டரிகச் 165
செய்ய வடிமுதலாச் செம்பொன் முடியளவும்
மைய லகல மனத்திழைத்துக் - கையினால் 166
தீட்டுங் கிழியிற் பகற்கண் டிரவெல்லாம்
காட்டுங் கனவு தரக்கண்டு -நாட்டங்கொண் 167
டியாதொன்றுங் காணா திருப்பாள் பொருகளிற்றுத்
தாதொன்றுந் தொங்கற் சயதுங்கன் - வீதி 168
வருகின்றா னென்று மணியணிகள் யாவும்
தருகென்றாள் வாங்கித் தரித்தாள் - விரிகோதை 169
சூடினாள் பைம்பொற் றுகிலுடுத்தாள் சந்தனச்சே
றாடினா டன்பே ரணியணிந்தாள் - சேடியர் 170
மங்கை தன்னையே ஐயுறுதல்
காட்டும் படிமக் கமலத்துக் கமலத்தை
ஓட்டும் வதனத் தொளிமலர்ந்து - கேட்டு 171
விடைபோ மனங்கன்போல் வேல்விழிக டாமும்
படைபோய் வருவனபோற் பக்கம் - கடைபோய் 172
மறித்து மதர்மதர்த்து வார்கடிப்பு வீக்கி
எறிக்குங் குழைக்காதிற் கேற்றும் - நெறிக்கும் 173
அளக முதலாக வைம்பாற் படுத்த
வளர்கருங் கூந்தன் மலிந்துங் - கிளர 174
அரியன நித்திலத்தி னம்பொற் றோடித்தோள்
பரியன காம்பிற் பணைத்தும் - தெரியற் 175
சுவடு படுகளபத் தொய்யில்சூழ் கொங்கை
குவடு படவெழுச்சி கொண்டும் - திவடர 176
முந்துங் கலையல்குன் மூரித் தடமகன்றும்
நொந்து மருங்கு னுடங்கியும் - வந்து 177
மிடையும் புதுவனப்பு விண்ணோரும் வீழ
அடையுந் தனதுருக்கண் டஞ்சிக் - கொடையனகன் 178
பண்டறியு முன்னைப் பருவத் துருவத்துக்
கண்டறியு மவ்வடிவு காண்கிலேன் - பண்டறியும் 179
முன்னை வடிவு மிழந்தேன் முகநோக்கி
என்னை யறிகலன்யா னென்செய்கேன் - தன்னை 180
வணங்கி வருவ தறிவ னெனவந்
திணங்கு மகளி ரிடைநின் - றணங்கும் 181
இறைவ னகளங்க னெங்கோன் குமரித்
துறைவ னிருபகுல துங்கன் - முறைமையால் 182
காக்குங் கடல்கடைந்த கைம்மலரு முந்திமலர்
பூக்கு முலகளந்த பொற்கழலும் - நோக்கும் 183
திருக்கொள்ளு மார்பமுந் தெவ்வேந்த ரெல்லாம்
வெருக்கொள்ளு மூரித்தோள் வெற்பும் - உருக்கும் 184
மகரக் குழைக்காது மாதரார் மாமை
நுகரப் புடைபெயரு நோக்கும் - துகிரொளியை 185
வௌவிய கோல மணிவாயு மெப்பொழுதும்
செவ்வி யழியாத் திருமுகமும் - எவ்வுருவும் 186
மாறுபடா வண்ணமுந்தன் வண்ணப் படிவத்து
வேறு படுவனப்பு மெய்விரும்பித் -தேறிப் 187
பிறையாம் பருவத்துப் பேருவகை யாம்பல்
நிறையா மதிக்கு நெகிழ்ந்தாங் - கிறைவனைக் 188
கண்டு மனமு முயிருங் களிப்பளவிற்
கொண்டு பெயர்ந்து கொல்யானை - பண்டு 189
நனவு கிழியிற் பகற்கண்டு நல்ல
கனவு தரவிரவிற் கண்டு - மனமகிழ்வாள் 190
தீட்ட முடியாத செவ்வி குறிக்கொள்ளும்
நாட்ட முறங்கா மையுநல்க - மீட்டுப் 191
பெயர்ந்தா டமர்தம் பெருந்தோள் களில்வீழ்ந்
தயர்ந்தா ளவணிலையீ தப்பாற் - சயந்தொலைய 192
மடந்தை
வெந்து வடிவிழந்த காமன் விழிச்சிவப்பு
வந்து திரண்டனைய வாயினாள் - அந்தமில் 193
ஓலக் கடலேழு மொன்றா யுலகொடுக்கும்
காலக் கடையனைய கட்கடையாள் - ஞாலத்தை 194
வீட்டி வினைமுடிக்க வெங்கால தூதுவர்கள்
கோட்டி யிருக்குங் குவிமுலையாள் - நாட்ட 195
வடிவின் மருங்குலான் மாரனைப்போன் மேலோர்
முடிவு லுணர்வை முடிப்பாள் - கடிதோடிப் 196
போகா தொழியா திடையென்று போய்முடியல்
ஆகாமை கைவளரு மல்குலாள் - பாகாய 197
பந்தாடுதல்
சொல்லி யொருமடந்தை தோழியைத் தோள்வருந்தப்
புல்லி நிலாமுற்றம் போயேறி - வல்லிநாம் 198
சேடிய ரொப்ப வகுத்துத் திரள்பந்து
கோடியர் கண்டுவப்பக் கொண்டாடி - ஓடினால் 199
என்மாலை நீகொள்வ தியாங்கொள்வ தெங்கோமான்
தன்மாலை வாங்கித் தருகென்று - மின்னனையான் 200
வட்டித் தளகமுங் கொங்கையும் வார்தயங்கக்
கட்டிக் கனபந்து கைப்பற்றி - ஒட்டிப் 201
பொருதிறத்துச் சேடியர்தம் போர்தொலையத் தானே
இருதிறத்துக் கந்துகமு மேந்திப் - பெரிதும் 202
அழுந்து தரளத் தவைதன்னைச் சூழ
விழுந்து மெழுந்து மிடைய - எழுந்துவரி 203
சிந்த விசிறு திரையி னுரையூடு
வந்த வனச மகளேய்ப்ப - முந்திய 204
செங்காந்த ளங்கை சிவக்குஞ் சிவக்குமென்
றங்காந்து தோள்வளைக ளார்ப்பெடுப்பத் - தங்கள் 205
நுடங்குங் கொடிமருங்கு னொந்தசைந்த தென்றென்
றடங்குங் கலாப மரற்றத் - தொடங்கி 206
அரிந்த குரலினவா யஞ்சீ றடிக்குப்
பரிந்து சிலம்பு பதைப்ப - விரிந்தெழும் 207
கைக்கோ விடைக்கோ கமல மலரடிக்கோ
மைக்கோல வோதியின்மேல் வண்டிரங்க - அக்கோதை 208
பந்தாடி வென்று பருதி யகளங்கன்
சந்தாடு தோண்மாலை தாவென்று - பைந்துகிற் 209
றானை பிடித்தலைக்கும் போதிற் றனிக்குடைக்கீழ்
யானைமேல் வெண்சா மரையிரட்டச் - சேனை 210
மிடையப் பவளமு நித்திலமு மின்ன
அடையப் பணிலங்க ளார்ப்ப - புடைபெயர 211
வார்ந்து மகர வயமீன் குலமுழுதும்
போந்து மறுகு புடைபிறழச் - சேர்ந்து 212
பதலை முழங்கப் பகட்டேற்றி விட்ட
மதலைகண் முன்னர் மலிய - விதலையராய்த் 213
தாழுந் தொழிலிற் கிளைபுரக்கத் தன்னடைந்து
வாழும் பரதர் மருங்கீண்ட - வீழுந்திக் 214
கன்னியு நன்மதையுங் கங்கையுஞ் சிந்துவும்
பொன்னியுந் தோயும் புகார்விளங்க - மன்னிய 215
செங்கோற் றியாக சமுத்திர நண்ணுதலும்
தங்கோ மறுகிற் றலைப்பட்டுத் - தங்களில் 216
ஒட்டிய வொட்ட முணராதே தோள்வளையும்
கட்டிய மேகலையுங் காவாதே - கிட்டித் 217
தொழுதா ளயர்ந்தா டுளங்கினாள் சோர்ந்தாள்
அழுதா ளொருதமிய ளானாள் - பழுதிலாக் 218
காக்குந் துகிலு மிலங்கு பொலன்கலையும்
போக்கு நிதம்பம் புனைகென்று - வீக்கும் 219
மணிக்கச்சுந் தம்முடைய வான்றூசுங் கொங்கை
பணிக்கக் கடைக்கண் பாரா - அணிக்கமைந்த 220
குன்றாத நித்திலக் கோவையும் பொன்னிறத்த
பொன்றாத பட்டும் புனைகென்று - நின்று 221
கொடுத்தன கொங்கைகளுங் கொண்டன தானும்
அடுத்தனர் தோண்மே லயர்ந்தாள் -கடுத்துக் 222
கவரு மனங்கனுடன் கைகலந்த தன்றித்
தவரு முதுகிளவித் தாய - ரவரெங்கும் 223
கூசினார் சந்தம் பனிநீர் குழைத்திழைத்து
பூசினா ராலி பொழிந்தொழிந்தார் - வீசினார் 224
இட்டார் நிலவி லிளந்தென் றலுங்கொணர்ந்து
சுட்டார் குளரி தொகுத்தெடுத்தார் - விட்டாரோ 225
பள்ள மதனிற் படரும் பெரும்புனல்போல்
உள்ள முயிரை யுடன்கொண்டு -வள்ளல்பின் 226
ஓதை மறுகி லுடன்போன போக்காலிப்
பேதை நடுவே பிழைத்தொழிந்தாள் - மாதரில் 227
அரிவை
வாரி படுமமுத மொப்பாண் மதுகரஞ்சூழ்
வேரி கமழ்கோதை வேறொருத்தி - மூரித்தேர்த் 228
தட்டுஞ் சிறுகப் பெருகி மரகதத்தாற்
கட்டுங் கனபொற் கலாபாரம் - பட்டும் 229
துகிலுங் கரப்பச் சுடர்பரப்பக் கைபோய்
அகில்கின்ற வல்கு லரிவை - இகலி 230
ஒருக்கி மருங்குகடிந் தொன்றினைவந் தொன்று
நெருக்கிய மாமை நிரம்பித் - தருக்கி 231
இடங்கொண்டு மின்னுக் கொடியொன் றிரண்டு
குடங்கொண்டு நின்றதெனக் கூறத் - தடங்கொண் 232
டிணைத்துத் ததும்பி யிளையோர்க ணெஞ்சம்
பிணைத்துத் தடமுகட்டிற் பெய்து - பணைத்துப் 233
பெருமை யுவமை பிறங்கொலிநீர் ஞாலத்
தருமை படைத்ததனத் தன்னம் - கருமை 234
எறித்துக் கடைபோ யிருபுடையு மெல்லை
குறித்துக் குழையளவுங் கொண்டு -மறித்து 235
மதர்த்து வரிபரந்து மைந்தர் மனங்கள்
பதைத்து விழநிறத்திற் பட்டுத் - ததைத்த 236
கழுநீர் மலரின் கவினழித்து மானின்
விழிநீர்மை வாய்த்த விழியாள் - முழுதும் 237
நெறிந்து கடைகுழன்று நெய்த்திருண்டு நீண்டு
செறிந்து பெருமுருகு தேக்கி - நறுந்துணர் 238
வார்ந்து கொழுந்தெழுந்த வல்லியாய் மாந்தளிர்
சோர்ந்து மிசையசைந்த சோலையாய்ச் - சேர்ந்து 239
திருவிருந்து தாமரையாய்ச் சென்றடைந்த வண்டின்
பெருவிருந்து பேணுங் குழலாள் - பொருகளிற்றின் 240
வந்து மறுகி லொருநாண் மனுகுலத்தோன்
தந்த பெரிய தனிமைக்கண் - செந்தமிழ்க் 241
கோனே கவர்ந்தெம்மைக் கொண்டனன் வந்தெமக்குத்
தானே தரிற்றருக வென்பனபோல் - பூநேர் 242
இணைக்கையுந் தோளு மிடுதொடிக ளேந்தா
துணைக்கண் டுயிற்றத் துயிலா - மணிக்கூந்தல் 243
போது மறந்தும் புனையா பொலங்கச்சு
மீது படத்தரியா வெம்முலைகள் - சோதி 244
அடுக்குங் கனபொற் றுகில்பேணா தல்குல்
கொடுக்குங் தெருணெஞ்சு கொள்ளா - தெடுக்கும் 245
கருப்புச் சிலையனங்கன் கையம்பால் வீழும்
நெருப்புக் குருகி நிறைபோய் - இருப்புழிப் 246
பாடிய பூவைக்கும் யாதும் பரிவின்றி
ஆடிய தோகைக்கு மன்பின்றிக்- கூடிய 247
கிள்ளைக்குந் தம்மிற் கிளரு மிளவன்னப்
பிள்ளைக்குகு மாற்றான் பெயர்ந்துபோய்க் - கொள்ளை 248
பயக்கு மலர்க்குரவப் பந்தர்ப் படப்பை
நயக்கு மிளமரக்கா நண்ணி - வயக்களிற்று 249
மன்னன் குலப்பொன்னி வைகலு மாடுதிரால்
அன்னங்கா ணீரென் றழிவுற்றும் - சென்னி 250
பெருகும் புகாரடையப் பெற்றீரான் மற்றைக்
குருகுகா ளென்று குழைந்தும் - கருகிய 251
நீலக் குயிலினங்கா ணீர்போலுஞ் சோணாட்டுச்
சோலைப் பயில்வீ ரெனத்துவண்டும் - பீலிய 252
பேரியன் மஞ்ஞை பெறுதிராற் கொல்லியும்
நேரியுஞ் சேர வெனநெகிழ்ந்தும் - நேரியன் 253
தண்டுணர்ப்பே ராரம் பலகாலுந் தைவந்து
வண்டுகாள் வாழ்வீ ரெனமருண்டும் - தொண்டிக்கோன் 254
மன்றன் மலயத்து வாளருவி தோய்ந்தன்றே
தென்றல் வருவ தெனத்திகைத்தும் - நின்றயர்கால் 255
மன்னர்க்கு மன்னன் வளவ னகளங்கள்
முன்னர்ப் பணில முழங்குதலும் - மின்னிற்போய் 256
பேணுந் திருமடனு மென்றும் பிரியாத
நாணும் பெருவிருப்பா னல்கூரக் - காணுங்கால் 257
ஏய்ப்ப வெதிர்வந்து விரவி யுருவவொளி
வாய்ப்ப முகபங் கயமலர்ந்தாள் - போய்ப்பெருகும் 258
மீதா ரகலல்குல் வீழ்கின்ற மேகலையும்
போதாத வண்ணம் புடைபெயர்ந்தாள் - சோதி 259
குழைய நடுவொடுக்குங் கொங்கையுந் தோளும்
பழைய படியே பணைத்தான் - பிழையாத 260
பொன்னித் துறைவன் பொலந்தார் பெறத்தகுவார்
தன்னிற் பிறரின்மை சாதித்தாள் - சென்னிக்குப் 261
பாராண் முலையாலும் பங்கயத்தா டோளாலும்
வாரா விருப்பு வருவித்தான் - ஓராங்கு 262
தெரிவை
கோது விரவாக் கொழும்பாகு கொய்தளிரீன்
போது புலராப் பொலங்கொம்பு - மீது 263
முயலா லழுங்கா முழுத்திங்கள் வானிற்
புயலா லழுங்காப் புதுமின் - இயல்கொண் 264
டெழுதாத வோவிய மேழிசைய வண்டு
கொழுதாத கற்பகத்தின் கொம்பு - முழுதும் 265
இருளாக் கலாபத் திளந்தோகை யென்றும்
தெருளாக் களியளிக்குந் தேறல் - பொருளால் 266
வருந்தக் கிடையாத மாணிக்கம் யார்க்கும்
அருந்தத் தெவிட்டா வமுதம் - திருந்திய 267
சோலைப் பசுந்தென்ற றூதுவர வந்தி
மாலைப் பொழுதுமணி மண்டபத்து - வேலை 268
விரிந்த நிலாமுன்றில் வீழ்மகரப் பேழ்வாய்
சொரிந்த பனிக்கற்றை தூங்கப் - பரிந்துழையோர் 269
பூசிய சாந்தங் கமழப் பொறிவண்டு
மூசிய மௌவன் முருகுயிர்ப்பத் - தேசிகப் 270
பேரிசை யாழ்ப்பாணன் பேதை விறலியொடும்
சேர வினிதிருந்த செவ்விக்கண் - நேரியும் 271
தசாங்கம்
கோழியும் வேங்கையு முப்பணையுங் கோரமும்
பாழி யயிரா பதப்பகடும் - ஆழியான் .272
சூடிய வாரமு மாணையுஞ் சோணாடும்
காடு திரைத்தெறியுங் காவிரியும் - பாடுகென 273
கூன லியாழெடுத்தான் பாணன் கொதித்தெழுந்து
வேன லரசனுந்தன் வில்லெடுத்தான் - தேனியிர் 274
தந்திரி யாழ்ப்பாணன் றைவந்தான் றைவந்தான்
வெந்திறன் மாரனுந்தன் வில்லினாண் - முந்த 275
நிறைநரம்பு பண்ணி நிலைதெரிந்தான் பாணன்
திறன்மதனு மம்பு தெரிந்தான் - விறலியொடும் 276
பாண னெருபாணி கோத்தான் பலகோத்தான்
தூணி தொலையச் சுளிந்துவேள் - மாண 277
இசைத்தன பாண னியாழ்ப்பாணி யெய்து
விசைத்தன வேனிலான் பாணி - விசைத்தெழுந்த 278
வீணை யிசையாலோ வேனிலா னம்பாலோ
வாணுதல் வீழா மதிமயங்காச் - சேணுலாம் 279
வாடை யனைய மலயா நிலந்தனையும்
கோடை யிதுவென்றே கூறினான் - நீடிய 280
வாரை முனிந்த வனமுலைமேல் விட்டபனி
நீரை யிதுவோ நெருப்பென்றான் - ஊரெலாம் 281
காக்குந் துடியை யழிக்குங் கணைமாரன்
தாக்கும் பறையென்றே சாற்றினாள் - சேக்கைதொறும் 282
வாழு முலகத் தெவரு மனங்களிப்ப
வீழு நிலவை வெயிலென்றாள் - கோழிக்கோன் 283
எங்கோ னகளங்க னேழுலகுங் காக்கின்ற
செங்கோல் கொடுங்கோல் சிலர்க்கென்றான் - கங்குல் 284
புலருந் தனையும் புலம்பினா ளாங்குப்
பலரும் பணிந்து பரவக் - குலகிரிசூழ் 285
ஆழிப் புவன மடைய வுடையபிரான்
சூழிக் கடாயானை தோன்றுதலும் -யாழின் 286
யானையை நோக்கிக் கூறுதல்
இழைக்கு மிசைமுதலா மெப்பகைக்கு மாற்றா
துழைக்கு முயிர்தழைப்ப வோடிப் - பிழைத்னளாய் 287
முட்டுந் திகிரி கிரியின் முதுமுதுகிற்
கட்டுங் கடவுட் கடாயானை - யெட்டும் 288
தரிக்கு முலகந் தனிதரித்த கோனைப்
பரிக்கு மயிரா பதமே - செருக்கிப் 289
பொருந்த நினையாத போர்க்கலிங்க ரோடி
இருந்த வடவரைக ளெல்லாம் - திருந்தா 290
விதையம் பொருதழிந்த விந்தமே போலப்
புதைய நடந்த பொருப்பே - சிதையாாத 291
திங்கட் குலத்திற்குந் தெய்வப் பொதியிற்கும்
அங்கட் பழங்குமரி யாற்றிற்கும் - தங்கள் 292
படிக்கும் பொருநிருப பன்னகங்கள் வீழ
இடிக்குந் தனியசனி யேறே - கடிப்பமைந்த 293
யாம முரசா லிழந்த நிறைநினது
தாம முரசு தரப்பெற்றேன் - நாம 294
விடைமணி யோசை விளைத்தசெவிப் புண்ணின்
புடைமணி யோசைப் புலர்ந்தேன் - தடைமுலைமேல் 295
ஆறா மலயக்கா லட்டசூ டுன்செவியில்
மாறாப் பெருங்காற்றான் மாற்றினேன் - வேறாகக் 296
கூசும் பனித்திவலை கொண்டுபோ மென்னுயிர்நீ
வீசு மதத்திவலை யான்மீட்டேன் - மூசிய 297
காருலா மோதக் கடல்முழங்க வந்ததுயர்
நேரிலா நீமுழங்க நீங்கினேன் - பேரிரவில் 298
என்மே லனங்கன் பொரவந்த வின்னலெல்லாம்
நின்மே லன்கன்வர நீங்கினேன் - இன்னும் 299
கடைபோல வென்னுயிரைக் காத்தியேல் வண்டு
புடைபோகப் போதும் பொருப்பே - விடைபோய்நீ 300
ராட்டுந் தடங்கலக்கின் மாரற் கயில்வாளி
காட்டுந் தடமே கலக்குவாய் - கேட்டருளாய் 301
கார்நாணு நின்கடத்து வண்டொழியக் காமனார்
போர்நாணின் வண்டே புடைத்துதிர்ப்பாய் - பார்நாதன் 302
செங்கைக் கரும்பொழியத் தின்கைக் கனங்கனார்
வெங்கைக் கரும்பே விரும்புவாய் - எங்கட் 303
குயிரா யுடலா யுணர்வாகி யுள்ளாய்
அயிரா பதமேநீ யன்றே - பெயராது 304
நிற்கண்டா யென்றிரந்து நின்றா ணுதலாக
விற்கொண்ட பேரிளம்பெண் வேறொருத்தி - கொற்கையர்கோன் 305
பேரிளம் பெண்
மல்லற் புயத்தினகன் மால்யானைக் கைபோலக்
கொல்லத் திரண்ட குறங்கினாள் - எல்லையில் 306
கோடுங் கொலைகுயின்ற சேடன் குருமணிவேய்ந்
தாடும் படமனைய வல்குலான் - சேடியாய்த் 307
தம்மை யெடுக்கு மிடைகடிந்த தம்பழிக்குக்
கொம்மை முகஞ்சாய்த்த கொங்கையாள் - செம்மை 308
நிறையு மழகா னிகரழித்துச் செய்யாள்
உறையு மலர்பறிப்பா ளொப்பாள்ன் - நறைகமழும் 309
மாலை பலபுனைந்து மான்மதச் சாந்தெழுதி
வேலை தருமுத்த மீதணிந்து - சோலையில் 310
மானு மயிலு மனைய மடந்தையரும்
தானு மழகு தரவிருப்பத் - தேனிமிர் 311
ஊற விளம்பாளை யுச்சிப் படுகடுந்
தேறல் வழிந்திழிந்த செவ்விக்கண் - வேறாக 312
வாக்கி மடனிறைத்து வண்டு மதுநுரையும்
போக்கி யொருத்தி புகழ்ந்துகா - நோக்கி 313
வருந்திச் சிறுதுள்ளி வள்ளுகிரா வெற்றி
அருந்தித் தமர்மே லயர்ந்தாள் - பொருந்தும் 314
மயக்கத்து வந்து மனுதுங்க துங்கன்
நயக்கத் தகுங்கனவு நல்கும் - முயக்கத்து 315
மிக்க விழைவு மிகுகளிப்பு மத்துயிலும்
ஒக்க விகல வுடனெழுந்து - பக்கத்து 316
வந்து சுடரு மொருபளிக்கு வார்சுவரில்
தந்த தனதுநிழ றானோக்கிப் - பைந்துகிர்க் 317
காசுசூ ழல்குற் கலையே கலையாகத்
தூசு புடைபெயர்ந்து தோணெகிழ்ந்து - வாசஞ்சேர் 318
சூடிய மாலை பரிந்து துணைமுலைமேல்
ஆடிய சாந்தி னணிசிதைந்து - கூடிய 319
செவ்வாய் விளர்ப்பக் கருங்கண் சிவப்பூர
வெவ்வா ணுதலும் வெயரரும்ப - இவ்வாறு 320
கண்டு மகிழ்ந்த கனவை நனவாகக்
கொண்டு பலர்க்குங் குலாவுதலும் - வண்டுசூழ் 321
வேரிக் கமழ்கோதை வேறாகத் தன்மனத்திற்
பூரித்த மெய்யுவகை பொய்யாகப் - பாரித்த 322
தாமக் கவிகை நிழற்றச் சயதுங்கன்
நாமக் கடாக்களிற்று நண்ணுதலும் - தேமொழியும் 323
கண்டதுங் கெட்டேன் கனவை நனவாகக்
கொண்டது மம்மதுச்செய் கோலமே - பண்டுலகிற் 324
செய்த தவஞ்சிறிது மில்லாத தீவினையேற்
கெய்த வருமோ விவையென்று - கைதொழுது 325
தேறி யொருகாலுந் தேறாப் பெருமையல்
ஏறி யிரண்டா வதுமயங்கி - மாறிலாத் 326
தோழியர் தோண்மே லயர்ந்தாளத் தோழியரும்
ஏழுயர் யானை யெதிரோடி - ஆழியாய் 327
மாடப் புகாருக்கும் வஞ்சிக்குங் காஞ்சிக்கும்
கூடற்குங் கோழிக்குங் கோமானே - பாடலர் 328
சாருந் திகிரி தனையுருட்டி யோரேழு
பாரும் புரக்கும் பகலவனே - சோர்வின்றிக் 329
காத்துக் குடையொன்றா லெட்டுத் திசைகவித்த
வேத்துக் குலகிரியின் மேருவே - போர்த்தொழிலால் 330
ஏனைக் கலிங்கங்க ளேழனையும் போய்க்கொண்ட
தானைத் தியாக சமுத்திரமே - மானப்போர் 331
இம்ப ரெழுபொழில் வட்டத் திகல்வேந்தர்
செம்பொன் மவுலிச் சிகாமணியே - நம்பநின் 332
பாரிற் படுவன பன்மணியு நின்கடல்
நீரிற் படுவன நித்திலமும் - நேரியநின் 333
வெற்பில் வயிரமும் வேந்தநின் சோணாட்டுப்
பொற்பின் மலிவன பூந்துகிலும் - நிற்பணியக் 334
கொண்டா யிவடனது கொங்கைக் கொழுஞ்சுணங்கும்
தண்டா நிறையுந் தளிர்நிறமும் - பண்டைத் 335
துயிலுங் கவர்ந்ததுநின் தொல்குலத்து வேந்தர்
பயிலுந் திருநூற் படியோ - புயல்வளவ 336
மன்னிய தொண்டை வளநாடு வாளியும்
பொன்னி வளநாடு பூஞ்சிலையும் - கன்னித் 337
திருநாடு தேருங் குறையறுப்பச் செய்தால்
திருநாண் மடமகளிர் தம்மை - ஒருநாளவ் 338
வேனற் கரசன் விடுமே யவன்சினமிப்
பானற்கண் ணல்லா ளுயிர்ப்பரமே - ஆனக்கால் 339
குன்றே யெனத்தகுநின் கோபுரத்திற் றூங்குமணி
ஒன்றே யுலகுக் கொழியுமே - என்றினைய 340
கூறி வணங்கிடு மிவ்வளவுங் கோதையர்மேற்
சீறி யனங்கன் சிலைவளைப்ப - மாறழியக் 341
குத்துங் கடாக்களிற்றுப் போந்தான் கொடைச்சென்னி
உத்துங்க துங்க னுலா. 342
வெண்பா
கையு மலரடியுங் கண்ணுங் கனிவாயும்
செய்ய கரிய திருமாலே - வையம்
அளந்தா யகளங்கா வாலிலைமேற் பள்ளி
வளர்ந்தாய் தளர்ந்தாளிம் மான்.
விக்கிரமசோழன் உலா முற்றிற்று.

பெதும்பை

மழலை தனது கிளிக்களித்து வாய்த்தகுழலி னிசைக்கவர்ந்து கொண்டாள் - நிழல்விரவு 135
முன்னர் நகைதனது முல்லை கொளமுத்தின்பின்னர் நகைகொண்ட பெற்றியாள் - கன்னி 136
மடநோக்கந் தான்வளர்த்த மானுக் களித்து விடநோக்கம் வேலிரண்டிற் கொண்டாள் - சுடர்நோக்கும் 137
தானுடைய மெய்ந்நுடக்கந் தன்மா தவிக்களித்துவானுடைய மின்னுடக்கம் வாங்கினாள் - பூநறும் 138
பாவைகள் பைங்குர வேந்தப் பசுங்கிளியும்பூவையு மேந்தும் பொலிவினாள் - மேவும் 139
மடநடை யன்னப் பெடைபெறக் கன்னிப்பிடிநடை பெற்றுப் பெயர்வாள் - சுடர்கனகக் 140
கொத்துக் குயின்ற கொடிப்பவள பந்தத்தின்முத்துப் பொதியுச்சி முச்சியாள் - எத்திறத்தும் 141
வீரவேள் போல்வாரை வீட்டி விழுத்தவர்மேல்மாரவேள் கண்சிவப்ப வாய்சிவப்பாள் - நேரொத்த 142
கோங்க முகையனைய கொங்கையா டன்கழுத்தாற்பூங்கமுகை யிப்போது பொற்பழிப்பாள் - பாங்கியரும் 143

கனாக் கூறுதல்

தாயரும் போற்றாமே தானே துயிலெழுந்துபாயல் புடைபெயர்ந்து பையச்சென் - றியாயே 144
தளரு மிடையொதுங்கத் தாழுங் குழைத்தாய்வளரு மொருகுமரி வல்லி - கிளரும் 145
கொழுந்து மளவிறந்த கொந்துங் கவினிஎழுந்து கிளைகலிப்ப வேறித் - தொழுந்தகைய 146
கொங்குடைய பொன்னடருஞ் சென்னிக் கொழுங்கோங்கின்பங்குடைய மூரிப் பணையணைந்து - தங்குடைய 147
வண்டு முரல மணநாற வைகுவதுகண்டு மகிழ்ந்தேன் கனவிலெனக் - கொண்டு 148
வருக வருக மடக்கிள்ளை முத்தம்தருக தருகவெனத் தாயர் - பெருக 149
விரும்பினர் புல்லி விரைய முலைவந்தரும்பின வாகத் தணங்கே - பெரும்புயங்கள் 150
புல்லி விடாத புதுவதுவை சென்னியுடன்வல்லி பெறுதி யெனவழுத்தும் -எல்லை 151
அரச னபய னகளங்க னெங்கோன்புரசை மதவரைமேற் போத - முரசம் 152
தழங்கு மறுகிற் றமரோடு மோடிமுழங்கு முகின்மாட முன்றிற் - கொழுங்கயற்கட் 153
பொன்னென வெல்லா வழகும் புனைவதொருமின்னென வந்து வௌிப்பட்டு - மன்னருயிர் 154
உண்டாற் றியவேங்கை வைக்க வொருதிருக்கைச்செண்டாற் கிரிதிரத்த சேவகனைத் - தண்டாத 155
வேகங் கெடக்கலிவாய் வீழ்ந்தரற்றும் பார்மகளைச்சோகங் கெடுத்தணைத்த தோளானை - ஆகத்துக் 156
கொங்கை பிரியாத வீறோடுங் கேகானகமங்கை பிரியாத மார்பானை - அங்கமலக் 157
கையு மலரடியுங் கண்ணுங் கனிவாயும்செய்ய கரிய திருமாலைத் - தையலும் 158
கண்டகண் வாங்காள் தொழமுகிழ்ந்த கைவிடான்மண்டு மனமீட்கு மாறறியாள் - பண்டறியாக் 159
காமங் கலக்கக் கலங்கிக் குழல்சரியத்தாமஞ் சரியத் தனிநின்றாள் - நாமவேற் 160
சேரனு மீனவனுஞ் சேவிப்பச் செம்பியரில்வீரனு மல்வெல்லை விட்டகன்றான் - மாரனும் 161
தக்குத் தகாதாளை யெய்து தரைப்படுத்தப்புக்குத் தொடைமடக்கிப் போயினான் - மைக்குழல் 162
மங்கைப் பருவத் தொருத்தி மலர்பொதுளுங்கங்கைப் புளினக் களியன்னம் - எங்கோனை 163
மன்னனை மன்னர் பிரானை வரோதயனைதென்னனை வானவனைச் செம்பியனை- முன்னொருநாள் 164
கண்ட பெதும்பைப் பருவத்தே தன்கருத்தாற்கொண்ட பரிவு கடைக்கூட்ட - புண்டரிகச் 165
செய்ய வடிமுதலாச் செம்பொன் முடியளவும்மைய லகல மனத்திழைத்துக் - கையினால் 166
தீட்டுங் கிழியிற் பகற்கண் டிரவெல்லாம்காட்டுங் கனவு தரக்கண்டு -நாட்டங்கொண் 167
டியாதொன்றுங் காணா திருப்பாள் பொருகளிற்றுத்தாதொன்றுந் தொங்கற் சயதுங்கன் - வீதி 168
வருகின்றா னென்று மணியணிகள் யாவும்தருகென்றாள் வாங்கித் தரித்தாள் - விரிகோதை 169
சூடினாள் பைம்பொற் றுகிலுடுத்தாள் சந்தனச்சேறாடினா டன்பே ரணியணிந்தாள் - சேடியர் 170

மங்கை தன்னையே ஐயுறுதல்

காட்டும் படிமக் கமலத்துக் கமலத்தைஓட்டும் வதனத் தொளிமலர்ந்து - கேட்டு 171
விடைபோ மனங்கன்போல் வேல்விழிக டாமும்படைபோய் வருவனபோற் பக்கம் - கடைபோய் 172
மறித்து மதர்மதர்த்து வார்கடிப்பு வீக்கிஎறிக்குங் குழைக்காதிற் கேற்றும் - நெறிக்கும் 173
அளக முதலாக வைம்பாற் படுத்தவளர்கருங் கூந்தன் மலிந்துங் - கிளர 174
அரியன நித்திலத்தி னம்பொற் றோடித்தோள்பரியன காம்பிற் பணைத்தும் - தெரியற் 175
சுவடு படுகளபத் தொய்யில்சூழ் கொங்கைகுவடு படவெழுச்சி கொண்டும் - திவடர 176
முந்துங் கலையல்குன் மூரித் தடமகன்றும்நொந்து மருங்கு னுடங்கியும் - வந்து 177
மிடையும் புதுவனப்பு விண்ணோரும் வீழஅடையுந் தனதுருக்கண் டஞ்சிக் - கொடையனகன் 178
பண்டறியு முன்னைப் பருவத் துருவத்துக்கண்டறியு மவ்வடிவு காண்கிலேன் - பண்டறியும் 179
முன்னை வடிவு மிழந்தேன் முகநோக்கிஎன்னை யறிகலன்யா னென்செய்கேன் - தன்னை 180
வணங்கி வருவ தறிவ னெனவந்திணங்கு மகளி ரிடைநின் - றணங்கும் 181
இறைவ னகளங்க னெங்கோன் குமரித்துறைவ னிருபகுல துங்கன் - முறைமையால் 182
காக்குங் கடல்கடைந்த கைம்மலரு முந்திமலர்பூக்கு முலகளந்த பொற்கழலும் - நோக்கும் 183
திருக்கொள்ளு மார்பமுந் தெவ்வேந்த ரெல்லாம்வெருக்கொள்ளு மூரித்தோள் வெற்பும் - உருக்கும் 184
மகரக் குழைக்காது மாதரார் மாமைநுகரப் புடைபெயரு நோக்கும் - துகிரொளியை 185
வௌவிய கோல மணிவாயு மெப்பொழுதும்செவ்வி யழியாத் திருமுகமும் - எவ்வுருவும் 186
மாறுபடா வண்ணமுந்தன் வண்ணப் படிவத்துவேறு படுவனப்பு மெய்விரும்பித் -தேறிப் 187
பிறையாம் பருவத்துப் பேருவகை யாம்பல்நிறையா மதிக்கு நெகிழ்ந்தாங் - கிறைவனைக் 188
கண்டு மனமு முயிருங் களிப்பளவிற்கொண்டு பெயர்ந்து கொல்யானை - பண்டு 189
நனவு கிழியிற் பகற்கண்டு நல்லகனவு தரவிரவிற் கண்டு - மனமகிழ்வாள் 190
தீட்ட முடியாத செவ்வி குறிக்கொள்ளும்நாட்ட முறங்கா மையுநல்க - மீட்டுப் 191
பெயர்ந்தா டமர்தம் பெருந்தோள் களில்வீழ்ந்தயர்ந்தா ளவணிலையீ தப்பாற் - சயந்தொலைய 192

மடந்தை

வெந்து வடிவிழந்த காமன் விழிச்சிவப்புவந்து திரண்டனைய வாயினாள் - அந்தமில் 193
ஓலக் கடலேழு மொன்றா யுலகொடுக்கும்காலக் கடையனைய கட்கடையாள் - ஞாலத்தை 194
வீட்டி வினைமுடிக்க வெங்கால தூதுவர்கள்கோட்டி யிருக்குங் குவிமுலையாள் - நாட்ட 195
வடிவின் மருங்குலான் மாரனைப்போன் மேலோர்முடிவு லுணர்வை முடிப்பாள் - கடிதோடிப் 196
போகா தொழியா திடையென்று போய்முடியல்ஆகாமை கைவளரு மல்குலாள் - பாகாய 197

பந்தாடுதல்

சொல்லி யொருமடந்தை தோழியைத் தோள்வருந்தப்புல்லி நிலாமுற்றம் போயேறி - வல்லிநாம் 198
சேடிய ரொப்ப வகுத்துத் திரள்பந்துகோடியர் கண்டுவப்பக் கொண்டாடி - ஓடினால் 199
என்மாலை நீகொள்வ தியாங்கொள்வ தெங்கோமான்தன்மாலை வாங்கித் தருகென்று - மின்னனையான் 200
வட்டித் தளகமுங் கொங்கையும் வார்தயங்கக்கட்டிக் கனபந்து கைப்பற்றி - ஒட்டிப் 201
பொருதிறத்துச் சேடியர்தம் போர்தொலையத் தானேஇருதிறத்துக் கந்துகமு மேந்திப் - பெரிதும் 202
அழுந்து தரளத் தவைதன்னைச் சூழவிழுந்து மெழுந்து மிடைய - எழுந்துவரி 203
சிந்த விசிறு திரையி னுரையூடுவந்த வனச மகளேய்ப்ப - முந்திய 204
செங்காந்த ளங்கை சிவக்குஞ் சிவக்குமென்றங்காந்து தோள்வளைக ளார்ப்பெடுப்பத் - தங்கள் 205
நுடங்குங் கொடிமருங்கு னொந்தசைந்த தென்றென்றடங்குங் கலாப மரற்றத் - தொடங்கி 206
அரிந்த குரலினவா யஞ்சீ றடிக்குப்பரிந்து சிலம்பு பதைப்ப - விரிந்தெழும் 207
கைக்கோ விடைக்கோ கமல மலரடிக்கோமைக்கோல வோதியின்மேல் வண்டிரங்க - அக்கோதை 208
பந்தாடி வென்று பருதி யகளங்கன்சந்தாடு தோண்மாலை தாவென்று - பைந்துகிற் 209
றானை பிடித்தலைக்கும் போதிற் றனிக்குடைக்கீழ்யானைமேல் வெண்சா மரையிரட்டச் - சேனை 210
மிடையப் பவளமு நித்திலமு மின்னஅடையப் பணிலங்க ளார்ப்ப - புடைபெயர 211
வார்ந்து மகர வயமீன் குலமுழுதும்போந்து மறுகு புடைபிறழச் - சேர்ந்து 212
பதலை முழங்கப் பகட்டேற்றி விட்டமதலைகண் முன்னர் மலிய - விதலையராய்த் 213
தாழுந் தொழிலிற் கிளைபுரக்கத் தன்னடைந்துவாழும் பரதர் மருங்கீண்ட - வீழுந்திக் 214
கன்னியு நன்மதையுங் கங்கையுஞ் சிந்துவும்பொன்னியுந் தோயும் புகார்விளங்க - மன்னிய 215
செங்கோற் றியாக சமுத்திர நண்ணுதலும்தங்கோ மறுகிற் றலைப்பட்டுத் - தங்களில் 216
ஒட்டிய வொட்ட முணராதே தோள்வளையும்கட்டிய மேகலையுங் காவாதே - கிட்டித் 217
தொழுதா ளயர்ந்தா டுளங்கினாள் சோர்ந்தாள்அழுதா ளொருதமிய ளானாள் - பழுதிலாக் 218
காக்குந் துகிலு மிலங்கு பொலன்கலையும்போக்கு நிதம்பம் புனைகென்று - வீக்கும் 219
மணிக்கச்சுந் தம்முடைய வான்றூசுங் கொங்கைபணிக்கக் கடைக்கண் பாரா - அணிக்கமைந்த 220
குன்றாத நித்திலக் கோவையும் பொன்னிறத்தபொன்றாத பட்டும் புனைகென்று - நின்று 221
கொடுத்தன கொங்கைகளுங் கொண்டன தானும்அடுத்தனர் தோண்மே லயர்ந்தாள் -கடுத்துக் 222
கவரு மனங்கனுடன் கைகலந்த தன்றித்தவரு முதுகிளவித் தாய - ரவரெங்கும் 223
கூசினார் சந்தம் பனிநீர் குழைத்திழைத்துபூசினா ராலி பொழிந்தொழிந்தார் - வீசினார் 224
இட்டார் நிலவி லிளந்தென் றலுங்கொணர்ந்துசுட்டார் குளரி தொகுத்தெடுத்தார் - விட்டாரோ 225
பள்ள மதனிற் படரும் பெரும்புனல்போல்உள்ள முயிரை யுடன்கொண்டு -வள்ளல்பின் 226
ஓதை மறுகி லுடன்போன போக்காலிப்பேதை நடுவே பிழைத்தொழிந்தாள் - மாதரில் 227

அரிவை

வாரி படுமமுத மொப்பாண் மதுகரஞ்சூழ்வேரி கமழ்கோதை வேறொருத்தி - மூரித்தேர்த் 228
தட்டுஞ் சிறுகப் பெருகி மரகதத்தாற்கட்டுங் கனபொற் கலாபாரம் - பட்டும் 229
துகிலுங் கரப்பச் சுடர்பரப்பக் கைபோய்அகில்கின்ற வல்கு லரிவை - இகலி 230
ஒருக்கி மருங்குகடிந் தொன்றினைவந் தொன்றுநெருக்கிய மாமை நிரம்பித் - தருக்கி 231
இடங்கொண்டு மின்னுக் கொடியொன் றிரண்டுகுடங்கொண்டு நின்றதெனக் கூறத் - தடங்கொண் 232
டிணைத்துத் ததும்பி யிளையோர்க ணெஞ்சம்பிணைத்துத் தடமுகட்டிற் பெய்து - பணைத்துப் 233
பெருமை யுவமை பிறங்கொலிநீர் ஞாலத்தருமை படைத்ததனத் தன்னம் - கருமை 234
எறித்துக் கடைபோ யிருபுடையு மெல்லைகுறித்துக் குழையளவுங் கொண்டு -மறித்து 235
மதர்த்து வரிபரந்து மைந்தர் மனங்கள்பதைத்து விழநிறத்திற் பட்டுத் - ததைத்த 236
கழுநீர் மலரின் கவினழித்து மானின்விழிநீர்மை வாய்த்த விழியாள் - முழுதும் 237
நெறிந்து கடைகுழன்று நெய்த்திருண்டு நீண்டுசெறிந்து பெருமுருகு தேக்கி - நறுந்துணர் 238
வார்ந்து கொழுந்தெழுந்த வல்லியாய் மாந்தளிர்சோர்ந்து மிசையசைந்த சோலையாய்ச் - சேர்ந்து 239
திருவிருந்து தாமரையாய்ச் சென்றடைந்த வண்டின்பெருவிருந்து பேணுங் குழலாள் - பொருகளிற்றின் 240
வந்து மறுகி லொருநாண் மனுகுலத்தோன்தந்த பெரிய தனிமைக்கண் - செந்தமிழ்க் 241
கோனே கவர்ந்தெம்மைக் கொண்டனன் வந்தெமக்குத்தானே தரிற்றருக வென்பனபோல் - பூநேர் 242
இணைக்கையுந் தோளு மிடுதொடிக ளேந்தாதுணைக்கண் டுயிற்றத் துயிலா - மணிக்கூந்தல் 243
போது மறந்தும் புனையா பொலங்கச்சுமீது படத்தரியா வெம்முலைகள் - சோதி 244
அடுக்குங் கனபொற் றுகில்பேணா தல்குல்கொடுக்குங் தெருணெஞ்சு கொள்ளா - தெடுக்கும் 245
கருப்புச் சிலையனங்கன் கையம்பால் வீழும்நெருப்புக் குருகி நிறைபோய் - இருப்புழிப் 246
பாடிய பூவைக்கும் யாதும் பரிவின்றிஆடிய தோகைக்கு மன்பின்றிக்- கூடிய 247
கிள்ளைக்குந் தம்மிற் கிளரு மிளவன்னப்பிள்ளைக்குகு மாற்றான் பெயர்ந்துபோய்க் - கொள்ளை 248
பயக்கு மலர்க்குரவப் பந்தர்ப் படப்பைநயக்கு மிளமரக்கா நண்ணி - வயக்களிற்று 249
மன்னன் குலப்பொன்னி வைகலு மாடுதிரால்அன்னங்கா ணீரென் றழிவுற்றும் - சென்னி 250
பெருகும் புகாரடையப் பெற்றீரான் மற்றைக்குருகுகா ளென்று குழைந்தும் - கருகிய 251
நீலக் குயிலினங்கா ணீர்போலுஞ் சோணாட்டுச்சோலைப் பயில்வீ ரெனத்துவண்டும் - பீலிய 252
பேரியன் மஞ்ஞை பெறுதிராற் கொல்லியும்நேரியுஞ் சேர வெனநெகிழ்ந்தும் - நேரியன் 253
தண்டுணர்ப்பே ராரம் பலகாலுந் தைவந்துவண்டுகாள் வாழ்வீ ரெனமருண்டும் - தொண்டிக்கோன் 254
மன்றன் மலயத்து வாளருவி தோய்ந்தன்றேதென்றல் வருவ தெனத்திகைத்தும் - நின்றயர்கால் 255
மன்னர்க்கு மன்னன் வளவ னகளங்கள்முன்னர்ப் பணில முழங்குதலும் - மின்னிற்போய் 256
பேணுந் திருமடனு மென்றும் பிரியாதநாணும் பெருவிருப்பா னல்கூரக் - காணுங்கால் 257
ஏய்ப்ப வெதிர்வந்து விரவி யுருவவொளிவாய்ப்ப முகபங் கயமலர்ந்தாள் - போய்ப்பெருகும் 258
மீதா ரகலல்குல் வீழ்கின்ற மேகலையும்போதாத வண்ணம் புடைபெயர்ந்தாள் - சோதி 259
குழைய நடுவொடுக்குங் கொங்கையுந் தோளும்பழைய படியே பணைத்தான் - பிழையாத 260
பொன்னித் துறைவன் பொலந்தார் பெறத்தகுவார்தன்னிற் பிறரின்மை சாதித்தாள் - சென்னிக்குப் 261
பாராண் முலையாலும் பங்கயத்தா டோளாலும்வாரா விருப்பு வருவித்தான் - ஓராங்கு 262

தெரிவை

கோது விரவாக் கொழும்பாகு கொய்தளிரீன்போது புலராப் பொலங்கொம்பு - மீது 263
முயலா லழுங்கா முழுத்திங்கள் வானிற்புயலா லழுங்காப் புதுமின் - இயல்கொண் 264
டெழுதாத வோவிய மேழிசைய வண்டுகொழுதாத கற்பகத்தின் கொம்பு - முழுதும் 265
இருளாக் கலாபத் திளந்தோகை யென்றும்தெருளாக் களியளிக்குந் தேறல் - பொருளால் 266
வருந்தக் கிடையாத மாணிக்கம் யார்க்கும்அருந்தத் தெவிட்டா வமுதம் - திருந்திய 267
சோலைப் பசுந்தென்ற றூதுவர வந்திமாலைப் பொழுதுமணி மண்டபத்து - வேலை 268
விரிந்த நிலாமுன்றில் வீழ்மகரப் பேழ்வாய்சொரிந்த பனிக்கற்றை தூங்கப் - பரிந்துழையோர் 269
பூசிய சாந்தங் கமழப் பொறிவண்டுமூசிய மௌவன் முருகுயிர்ப்பத் - தேசிகப் 270
பேரிசை யாழ்ப்பாணன் பேதை விறலியொடும்சேர வினிதிருந்த செவ்விக்கண் - நேரியும் 271

தசாங்கம்

கோழியும் வேங்கையு முப்பணையுங் கோரமும்பாழி யயிரா பதப்பகடும் - ஆழியான் .272
சூடிய வாரமு மாணையுஞ் சோணாடும்காடு திரைத்தெறியுங் காவிரியும் - பாடுகென 273
கூன லியாழெடுத்தான் பாணன் கொதித்தெழுந்துவேன லரசனுந்தன் வில்லெடுத்தான் - தேனியிர் 274
தந்திரி யாழ்ப்பாணன் றைவந்தான் றைவந்தான்வெந்திறன் மாரனுந்தன் வில்லினாண் - முந்த 275
நிறைநரம்பு பண்ணி நிலைதெரிந்தான் பாணன்திறன்மதனு மம்பு தெரிந்தான் - விறலியொடும் 276
பாண னெருபாணி கோத்தான் பலகோத்தான்தூணி தொலையச் சுளிந்துவேள் - மாண 277
இசைத்தன பாண னியாழ்ப்பாணி யெய்துவிசைத்தன வேனிலான் பாணி - விசைத்தெழுந்த 278
வீணை யிசையாலோ வேனிலா னம்பாலோவாணுதல் வீழா மதிமயங்காச் - சேணுலாம் 279
வாடை யனைய மலயா நிலந்தனையும்கோடை யிதுவென்றே கூறினான் - நீடிய 280
வாரை முனிந்த வனமுலைமேல் விட்டபனிநீரை யிதுவோ நெருப்பென்றான் - ஊரெலாம் 281
காக்குந் துடியை யழிக்குங் கணைமாரன்தாக்கும் பறையென்றே சாற்றினாள் - சேக்கைதொறும் 282
வாழு முலகத் தெவரு மனங்களிப்பவீழு நிலவை வெயிலென்றாள் - கோழிக்கோன் 283
எங்கோ னகளங்க னேழுலகுங் காக்கின்றசெங்கோல் கொடுங்கோல் சிலர்க்கென்றான் - கங்குல் 284
புலருந் தனையும் புலம்பினா ளாங்குப்பலரும் பணிந்து பரவக் - குலகிரிசூழ் 285
ஆழிப் புவன மடைய வுடையபிரான்சூழிக் கடாயானை தோன்றுதலும் -யாழின் 286

யானையை நோக்கிக் கூறுதல்

இழைக்கு மிசைமுதலா மெப்பகைக்கு மாற்றாதுழைக்கு முயிர்தழைப்ப வோடிப் - பிழைத்னளாய் 287
முட்டுந் திகிரி கிரியின் முதுமுதுகிற்கட்டுங் கடவுட் கடாயானை - யெட்டும் 288
தரிக்கு முலகந் தனிதரித்த கோனைப்பரிக்கு மயிரா பதமே - செருக்கிப் 289
பொருந்த நினையாத போர்க்கலிங்க ரோடிஇருந்த வடவரைக ளெல்லாம் - திருந்தா 290
விதையம் பொருதழிந்த விந்தமே போலப்புதைய நடந்த பொருப்பே - சிதையாாத 291
திங்கட் குலத்திற்குந் தெய்வப் பொதியிற்கும்அங்கட் பழங்குமரி யாற்றிற்கும் - தங்கள் 292
படிக்கும் பொருநிருப பன்னகங்கள் வீழஇடிக்குந் தனியசனி யேறே - கடிப்பமைந்த 293
யாம முரசா லிழந்த நிறைநினதுதாம முரசு தரப்பெற்றேன் - நாம 294
விடைமணி யோசை விளைத்தசெவிப் புண்ணின்புடைமணி யோசைப் புலர்ந்தேன் - தடைமுலைமேல் 295
ஆறா மலயக்கா லட்டசூ டுன்செவியில்மாறாப் பெருங்காற்றான் மாற்றினேன் - வேறாகக் 296
கூசும் பனித்திவலை கொண்டுபோ மென்னுயிர்நீவீசு மதத்திவலை யான்மீட்டேன் - மூசிய 297
காருலா மோதக் கடல்முழங்க வந்ததுயர்நேரிலா நீமுழங்க நீங்கினேன் - பேரிரவில் 298
என்மே லனங்கன் பொரவந்த வின்னலெல்லாம்நின்மே லன்கன்வர நீங்கினேன் - இன்னும் 299
கடைபோல வென்னுயிரைக் காத்தியேல் வண்டுபுடைபோகப் போதும் பொருப்பே - விடைபோய்நீ 300
ராட்டுந் தடங்கலக்கின் மாரற் கயில்வாளிகாட்டுந் தடமே கலக்குவாய் - கேட்டருளாய் 301
கார்நாணு நின்கடத்து வண்டொழியக் காமனார்போர்நாணின் வண்டே புடைத்துதிர்ப்பாய் - பார்நாதன் 302
செங்கைக் கரும்பொழியத் தின்கைக் கனங்கனார்வெங்கைக் கரும்பே விரும்புவாய் - எங்கட் 303
குயிரா யுடலா யுணர்வாகி யுள்ளாய்அயிரா பதமேநீ யன்றே - பெயராது 304
நிற்கண்டா யென்றிரந்து நின்றா ணுதலாகவிற்கொண்ட பேரிளம்பெண் வேறொருத்தி - கொற்கையர்கோன் 305

பேரிளம் பெண்

மல்லற் புயத்தினகன் மால்யானைக் கைபோலக்கொல்லத் திரண்ட குறங்கினாள் - எல்லையில் 306
கோடுங் கொலைகுயின்ற சேடன் குருமணிவேய்ந்தாடும் படமனைய வல்குலான் - சேடியாய்த் 307
தம்மை யெடுக்கு மிடைகடிந்த தம்பழிக்குக்கொம்மை முகஞ்சாய்த்த கொங்கையாள் - செம்மை 308
நிறையு மழகா னிகரழித்துச் செய்யாள்உறையு மலர்பறிப்பா ளொப்பாள்ன் - நறைகமழும் 309
மாலை பலபுனைந்து மான்மதச் சாந்தெழுதிவேலை தருமுத்த மீதணிந்து - சோலையில் 310
மானு மயிலு மனைய மடந்தையரும்தானு மழகு தரவிருப்பத் - தேனிமிர் 311
ஊற விளம்பாளை யுச்சிப் படுகடுந்தேறல் வழிந்திழிந்த செவ்விக்கண் - வேறாக 312
வாக்கி மடனிறைத்து வண்டு மதுநுரையும்போக்கி யொருத்தி புகழ்ந்துகா - நோக்கி 313
வருந்திச் சிறுதுள்ளி வள்ளுகிரா வெற்றிஅருந்தித் தமர்மே லயர்ந்தாள் - பொருந்தும் 314
மயக்கத்து வந்து மனுதுங்க துங்கன்நயக்கத் தகுங்கனவு நல்கும் - முயக்கத்து 315
மிக்க விழைவு மிகுகளிப்பு மத்துயிலும்ஒக்க விகல வுடனெழுந்து - பக்கத்து 316
வந்து சுடரு மொருபளிக்கு வார்சுவரில்தந்த தனதுநிழ றானோக்கிப் - பைந்துகிர்க் 317
காசுசூ ழல்குற் கலையே கலையாகத்தூசு புடைபெயர்ந்து தோணெகிழ்ந்து - வாசஞ்சேர் 318
சூடிய மாலை பரிந்து துணைமுலைமேல்ஆடிய சாந்தி னணிசிதைந்து - கூடிய 319
செவ்வாய் விளர்ப்பக் கருங்கண் சிவப்பூரவெவ்வா ணுதலும் வெயரரும்ப - இவ்வாறு 320
கண்டு மகிழ்ந்த கனவை நனவாகக்கொண்டு பலர்க்குங் குலாவுதலும் - வண்டுசூழ் 321
வேரிக் கமழ்கோதை வேறாகத் தன்மனத்திற்பூரித்த மெய்யுவகை பொய்யாகப் - பாரித்த 322
தாமக் கவிகை நிழற்றச் சயதுங்கன்நாமக் கடாக்களிற்று நண்ணுதலும் - தேமொழியும் 323
கண்டதுங் கெட்டேன் கனவை நனவாகக்கொண்டது மம்மதுச்செய் கோலமே - பண்டுலகிற் 324
செய்த தவஞ்சிறிது மில்லாத தீவினையேற்கெய்த வருமோ விவையென்று - கைதொழுது 325
தேறி யொருகாலுந் தேறாப் பெருமையல்ஏறி யிரண்டா வதுமயங்கி - மாறிலாத் 326
தோழியர் தோண்மே லயர்ந்தாளத் தோழியரும்ஏழுயர் யானை யெதிரோடி - ஆழியாய் 327
மாடப் புகாருக்கும் வஞ்சிக்குங் காஞ்சிக்கும்கூடற்குங் கோழிக்குங் கோமானே - பாடலர் 328
சாருந் திகிரி தனையுருட்டி யோரேழுபாரும் புரக்கும் பகலவனே - சோர்வின்றிக் 329
காத்துக் குடையொன்றா லெட்டுத் திசைகவித்தவேத்துக் குலகிரியின் மேருவே - போர்த்தொழிலால் 330
ஏனைக் கலிங்கங்க ளேழனையும் போய்க்கொண்டதானைத் தியாக சமுத்திரமே - மானப்போர் 331
இம்ப ரெழுபொழில் வட்டத் திகல்வேந்தர்செம்பொன் மவுலிச் சிகாமணியே - நம்பநின் 332
பாரிற் படுவன பன்மணியு நின்கடல்நீரிற் படுவன நித்திலமும் - நேரியநின் 333
வெற்பில் வயிரமும் வேந்தநின் சோணாட்டுப்பொற்பின் மலிவன பூந்துகிலும் - நிற்பணியக் 334
கொண்டா யிவடனது கொங்கைக் கொழுஞ்சுணங்கும்தண்டா நிறையுந் தளிர்நிறமும் - பண்டைத் 335
துயிலுங் கவர்ந்ததுநின் தொல்குலத்து வேந்தர்பயிலுந் திருநூற் படியோ - புயல்வளவ 336
மன்னிய தொண்டை வளநாடு வாளியும்பொன்னி வளநாடு பூஞ்சிலையும் - கன்னித் 337
திருநாடு தேருங் குறையறுப்பச் செய்தால்திருநாண் மடமகளிர் தம்மை - ஒருநாளவ் 338
வேனற் கரசன் விடுமே யவன்சினமிப்பானற்கண் ணல்லா ளுயிர்ப்பரமே - ஆனக்கால் 339
குன்றே யெனத்தகுநின் கோபுரத்திற் றூங்குமணிஒன்றே யுலகுக் கொழியுமே - என்றினைய 340
கூறி வணங்கிடு மிவ்வளவுங் கோதையர்மேற்சீறி யனங்கன் சிலைவளைப்ப - மாறழியக் 341
குத்துங் கடாக்களிற்றுப் போந்தான் கொடைச்சென்னிஉத்துங்க துங்க னுலா. 342


வெண்பா
கையு மலரடியுங் கண்ணுங் கனிவாயும்செய்ய கரிய திருமாலே - வையம்அளந்தா யகளங்கா வாலிலைமேற் பள்ளிவளர்ந்தாய் தளர்ந்தாளிம் மான்.


விக்கிரமசோழன் உலா முற்றிற்று.

by Swathi   on 28 Mar 2012  0 Comments
 தொடர்புடையவை-Related Articles
ஏலாதி -மருத்துவ நூல் ஏலாதி -மருத்துவ நூல்
சமணக் கல்வெட்டுகளும், சங்க கால செஞ்சியும் - நிலவளம் கு.கதிரவன் சமணக் கல்வெட்டுகளும், சங்க கால செஞ்சியும் - நிலவளம் கு.கதிரவன்
சித்தம் பற்றித் திருமூலரும் எட்வட் கூசுரோவும் by Prof. Dr. Vasu Ranganathan சித்தம் பற்றித் திருமூலரும் எட்வட் கூசுரோவும் by Prof. Dr. Vasu Ranganathan
குறுந்தொகையில் உவமை நயம் -முனைவர் R.பிரபாகரன், USA குறுந்தொகையில் உவமை நயம் -முனைவர் R.பிரபாகரன், USA
செவ்வியல் குறுந்தொகையில் இலக்கிய நுட்பங்கள் - முனைவர். முருகரத்தினம் செவ்வியல் குறுந்தொகையில் இலக்கிய நுட்பங்கள் - முனைவர். முருகரத்தினம்
குறுந்தொகையில் தோழியம் - பேராசிரியர் முனைவர். நிர்மலா மோகன் குறுந்தொகையில் தோழியம் - பேராசிரியர் முனைவர். நிர்மலா மோகன்
செவ்வியல் குறுந்தொகையில் இலக்கிய நுட்பங்கள் - முனைவர். முருகரத்தினம் செவ்வியல் குறுந்தொகையில் இலக்கிய நுட்பங்கள் - முனைவர். முருகரத்தினம்
கவிதை : அதிசயக் குறுந்தொகை! அறுசுவை பலவகை - திரு.மகேந்திரன் பெரியசாமி கவிதை : அதிசயக் குறுந்தொகை! அறுசுவை பலவகை - திரு.மகேந்திரன் பெரியசாமி
கருத்துகள்
No Comments found.
உங்கள் கருத்துகள் பதிவு செய்ய
பெயர் *
இமெயில் *
கருத்து *

(Maximum characters: 1000)   You have characters left.
Write reCAPTCHA code *
 
இயல்பாக நீங்கள் டைப் செய்யும் எழுத்துக்கள் Space bar அழுத்தியவுடன் தமிழில் தோன்றும். உங்கள் எழுத்துக்கள் ஆங்கிலத்தில் இருக்க CTRL+G press செய்யவும்.
முக்கிய குறிப்பு:

வலைத்தமிழ் இணையதளத்தில் செய்திகளுக்கும் கட்டுரைகளுக்கும் வாசகர்கள் பதிவு செய்யும் கருத்துக்கள் தணிக்கை இன்றி உடனடியாக பிரசுரமாகும் வகையில் மென்பொருள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, வாசகர்களின் கருத்துக்களுக்கு வலைதமிழ் நிர்வாகமோ அல்லது அதன் ஆசிரியர் குழுவோ எந்தவிதத்திலும் பொறுப்பாக மாட்டார்கள்.  பிறர் மனதை புண்படுத்தகூடிய கருத்துகளை / வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கும்படி வாசகர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். வாசகர்கள் பதிவு செய்யும் கருத்துக்கள் தொடர்பான சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளுக்கு வாசகர்களே முழுப்பொறுப்பு. கடுமையான கருத்துக்கள் குறித்து எங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தால் அவற்றை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். கடுமையான கருத்துக்களை நீக்குவதற்கு info@ValaiTamil.com என்ற  இ-மெயில் முகவரிக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.