இதையும் காக்கும் வாழ்வுமுறை

  • Venue
    • Online
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer
Events Schedule
DATE TIMINGS
19 Jun 2022 6 PM

 

சிறப்புரை:
சொக்கலிங்கம் 
இதயநல மருத்துவர்

சிறப்புரை:

V. சொக்கலிங்கம் 

இதயநல மருத்துவர்

M.D, D.M(Cardiology), F.A.C.C(USA),D.S.C,

Prof.Emeritus, Cardiology, TN

Dr. M.G.R. Medical University, Chennai.


இதையும் காக்கும் வாழ்வுமுறை
Share to Social World