நம்பிக்கை பஞ்சாயத்து நிகழ்வு: 18

  • Venue
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer
Events Schedule
DATE TIMINGS
05 Apr 2022 8:45 PM

 

சிறப்பு விருந்தினர்:
திரு. சுப்பிரமணி 
தலைவர்/செயல் அலுவலர் 
வெள்ளியணை ஊராட்சி மற்றும் கரூர் மாவட்ட 
ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் கூட்டமைப்பு தலைவர்,
தாந்தோணி ஊராட்சி ஒன்றியம்,
கரூர்.

சிறப்பு விருந்தினர்:

திரு. சுப்பிரமணி தலைவர்/செயல் அலுவலர் 

வெள்ளியணை ஊராட்சி மற்றும்

கரூர் மாவட்ட ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் கூட்டமைப்பு தலைவர்

,தாந்தோணி ஊராட்சி ஒன்றியம்,

கரூர்.


நம்பிக்கை பஞ்சாயத்து நிகழ்வு: 18