சிகரம் தொடுவோம் நிகழ்வு: 14

  • Venue
    • Online
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer
Events Schedule
DATE TIMINGS
01 May 2022 10 AM

 

சிறப்பு விருந்தினர்:
முனைவர். வே. ஸ்ரீலதா 
தமிழ்த்துறை பேராசிரியர் 
பிரின்ஸ் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி  
சென்னை

சிறப்பு விருந்தினர்:

முனைவர். வே. ஸ்ரீலதா 

தமிழ்த்துறை பேராசிரியர் 

பிரின்ஸ் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி  

சென்னை


சிகரம் தொடுவோம் நிகழ்வு: 14
Share to Social World