தமிழ் கணினி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் பற்றிய சர்வதேச மாநாடு

 • Venue
  • The Univ of Texas at Dallas
  • Richardson,USA
  • Texas
  • Texas - 77510
  • USA
 • Organizer

  உத்தமம் INFITT,The University of Texas at Dallas