மாவட்டம் T தயாரிக்கப்பட்ட மற்றும் அரங்கப் பேச்சுப் போட்டிகள்

 • Venue
  • Auditorium
  • Auditorium, Umar Pulavar Tamil Language Centre, No 2 Beatty Road, Singapore
  • Singapore
  • Tamil nadu - 209954
  • India
 • Organizer

  தமிழ்மொழி பண்பாட்டுக் கழகம்

  • info@valaitamil.com
  • valaitamil.com