இயற்கை மருத்துவத்தின் அறிவியலும் பயில்முறையும்

 • Venue
  • சக்தி யோகாலயா
  • எண் 18, இரண்டாம் தளம், ஸ்ரீநிவாசா நகர், வயலூர் சாலை
  • திருச்சி
  • Tamil nadu - 620001
  • India
 • Organizer

  சக்தி யோகாலயா மற்றும் பிராணாசயன்ஸ்

  • 0431-4210162, 96296 04165
  • sakthiyogalaya@gmail.com
  • www.sakthiyogalaya.com