LOGO
 முதல் பக்கம் முதல் பக்கம்   இலக்கியம் இலக்கியம்   சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியம்

- கலைசைக்கோவை

பொருள்வயிற் பிரிவு பொருள்வயிற் பிரிவு
துணைவயிற் பிரிவு துணைவயிற் பிரிவு
தூதிற் பிரிவு தூதிற் பிரிவு
காவற்பிரிவு காவற்பிரிவு
கல்வியிற் பிரிவு கல்வியிற் பிரிவு
பரத்தையிற்பிரிவு பரத்தையிற்பிரிவு
இல்வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை
வரைதல் வரைதல்
உடன்போக்கிடையீடு உடன்போக்கிடையீடு
தன்மனை வரைதல் தன்மனை வரைதல்
மீட்சி மீட்சி
கற்பொடு புணர்ந்த கவ்வை கற்பொடு புணர்ந்த கவ்வை
உடன்போக்கு உடன்போக்கு
கலைசைக்கோவை - அறத்தொடு நிற்றல் கலைசைக்கோவை - அறத்தொடு நிற்றல்
வரைவு மலிவு வரைவு மலிவு
வரைவிடைவைத்துப் பொருள்வயிற் பிரிதல் வரைவிடைவைத்துப் பொருள்வயிற் பிரிதல்
ஒருவழித் தணத்தல் ஒருவழித் தணத்தல்
வரைவுகடாதல் வரைவுகடாதல்
இரவுக்குறி யிடையீடு இரவுக்குறி யிடையீடு
இரவுக்குறி இரவுக்குறி
பகற்குறியிடையீடு பகற்குறியிடையீடு
பகற்குறி பகற்குறி
பாங்கியிற் கூட்டம் பாங்கியிற் கூட்டம்
பாங்கிமதியுடன்பாடு பாங்கிமதியுடன்பாடு
பாங்கற்கூட்டம் பாங்கற்கூட்டம்
இடந்தலைப்பாடு இடந்தலைப்பாடு
பிரிவுழிக் கலங்கல் பிரிவுழிக் கலங்கல்
பிரிவுழிமகிழ்ச்சி பிரிவுழிமகிழ்ச்சி
தெளிவு தெளிவு
வன்புறை வன்புறை
இயற்கைப்புணர்ச்சி இயற்கைப்புணர்ச்சி
கைக்கிளை கைக்கிளை