LOGO
 முதல் பக்கம் முதல் பக்கம்   இலக்கியம் இலக்கியம்   சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியம்

- மனோன்மணீயம்

ஐந்தாம் அங்கம்: மூன்றாம் களம் ஐந்தாம் அங்கம்: மூன்றாம் களம்
ஐந்தாம் அங்கம்: இரண்டாம் களம் ஐந்தாம் அங்கம்: இரண்டாம் களம்
ஐந்தாம் அங்கம் : முதற் களம் ஐந்தாம் அங்கம் : முதற் களம்
நான்காம் அங்கம்: ஐந்தாம் களம் நான்காம் அங்கம்: ஐந்தாம் களம்
நான்காம் அங்கம்: நான்காம் களம் நான்காம் அங்கம்: நான்காம் களம்
நான்காம் அங்கம்: மூன்றாம் களம் நான்காம் அங்கம்: மூன்றாம் களம்
நான்காம் அங்கம்: இரண்டாம் களம் நான்காம் அங்கம்: இரண்டாம் களம்
நான்காம் அங்கம் : முதற் களம் நான்காம் அங்கம் : முதற் களம்
மூன்றாம் அங்கம்: நான்காம் களம் மூன்றாம் அங்கம்: நான்காம் களம்
மூன்றாம் அங்கம்: மூன்றாம் களம் மூன்றாம் அங்கம்: மூன்றாம் களம்
மூன்றாம் அங்கம்: இரண்டாம் களம் மூன்றாம் அங்கம்: இரண்டாம் களம்
மூன்றாம் அங்கம் : முதற் களம் மூன்றாம் அங்கம் : முதற் களம்
இரண்டாம் அங்கம்: மூன்றாம் களம் இரண்டாம் அங்கம்: மூன்றாம் களம்
இரண்டாம் அங்கம்: இரண்டாம் களம் இரண்டாம் அங்கம்: இரண்டாம் களம்
இரண்டாம் அங்கம் : முதற்களம் இரண்டாம் அங்கம் : முதற்களம்
முதல் அங்கம்: ஐந்தாம் களம் முதல் அங்கம்: ஐந்தாம் களம்
முதல் அங்கம்: நான்காம் களம் முதல் அங்கம்: நான்காம் களம்
முதல் அங்கம்: மூன்றாம் களம் முதல் அங்கம்: மூன்றாம் களம்
முதல் அங்கம்: இரண்டாம் களம் முதல் அங்கம்: இரண்டாம் களம்
முதல் அங்கம் : முதற் களம் முதல் அங்கம் : முதற் களம்
கடவுள் வணக்கம் கடவுள் வணக்கம்