பிறைமடி

Tamil Agaraathi, tamil-english dictionary, english words, tamil words"> பிறைமடி

Tamil Agaraathi, tamil-english dictionary, english words, tamil words" />
LOGO
Register? Login
Follows us on Facebook  Twitter  Google Plus  youtube 

SEARCH அகராதி முகப்பு (Dictionary Home) | புதிய சொல்லை சேர்க்க

Enter your Engilsh or Tamil word in the search box below and click 'SEARCH'
இயல்பாக நீங்கள் டைப் செய்யும் எழுத்துக்கள் Space bar அழுத்தியவுடன் தமிழில் தோன்றும். உங்கள் எழுத்துக்கள் ஆங்கிலத்தில் இருக்க CTRL+G press செய்யவும்.

தமிழ் அகராதி விளக்கம்

Tamil Word சோமாஸ்
English Word Somas
Category தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary)
Meaning

பிறைமடி

தொடர்புடையவை-Related Articles - எழுத்து  S

English Word

Tamil Word

Category

Meaning

S தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சிச்சலாட்டம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கட்டையாள் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கடி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கடிணி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கத்து தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கதேவி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கந்தம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கப்பிரதமன் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கம்மா தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரக்கல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரக்கவி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரக்கள்ளன் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரக்காரன் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரச்செல்வம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரஞ்சுற்றுதல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரத்தீவட்டி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரத்தேமல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரத்தேர் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரதரன் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரதாரி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரப்பொறி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரபதி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரபந்தம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரபரிபாலனம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரபாணி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரமாற்று தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரயூகம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரரேகை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரவர்த்தி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரவர்த்தித்திருமகன் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரவர்த்தினி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சஃகுல்லி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கட்டம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கட்டிசக்கட்டியெனல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கட்டை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கரைக்குத்தி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்கவாலர் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்களத்தி தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்களத்திச்சண்டை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்களத்திப் போராட்டம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்களமை தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்களவன் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்களிதல் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்களையன் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்காத்து தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்
S சக்காந்தம் தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary) பொருள்

தமிழ் அகராதி

  -  சட்டம் (LAW GLOSSARY)   -  சித்தர் மருத்துவ அகராதி (SIDDHAR DICTIONARY)
  -  சுற்றுப்பலகையியல் (PCB DESIGN GLOSSARY)   -  செல்பேசிகளில் (CELL PHONE)
  -  தமிழ் அகராதி (TAMIL-ENGLISH Dictionary)   -  தானியங்கி (AUTOMOBILE GLOSSARY)
  -  தாவரவியல் (BOTANY GLOSSARY)   -  தொழில்நுட்பச் சொல்லகராதி (TECHNICAL GLOSSARY)
  -  துடுப்பாட்டம் (CRICKET GLOSSARY)   -  நிதியியல் (FINANCE GLOSSARY)
  -  பறப்பியல் (AVIATION GLOSSARY)   -  பறவைகள் (BIRDS GLOSSARY)
  -  பழம் (FRUITS GLOSSARY)   -  மலர்கள் (FLOWERS GLOSSARY)
  -  மூலிகை (HERBS GLOSSARY)   -  மீன் (FISH GLOSSARY)
  -  விலங்கியல் (ZOOLOGY GLOSSARY)   -  வேதியியல் (CHEMISTRY GLOSSARY)
  -  ஒருங்கிணைப்பியல் (VLSI GLOSSARY)   -  இயற்பியல் (PHYSICS GLOSSARY)
  -  இருப்புப்பாதை (TAMIL RAILWAY GLOSSARY)   -  கணிதம் (MATHEMATICS GLOSSARY)
  -  கணிப்பொறியியல் (COMPUTER GLOSSARY)   -  கப்பலியல் (SHIPPING GLOSSARY)
  -  கல்வித்துறை சொற்கள் (EDUCATIONAL GLOSSARY)   -  காய்கறி (TAMIL VEGETABLE GLOSSARY)
  -  குடிநுழைவு (IMMIGRATION GLOSSARY)   -  குறிகையியல் (SIGNAL PROCESSING GLOSSARY)
  -  அரசாங்க அமைப்பு (GOVERNMENT ORG & MINISTRY)   -  உடலியல் (PHYSIOLOGY GLOSSARY)
  -  உளவியல் (PSYCHOLOGY GLOSSARY)   -  வடமொழி-தமிழ் அகராதி(SANSKRIT-TAMIL DICTIONARY)