LOGO

BABY NAME புதிய பெயரைச் சேர்க்க  

தமிழ்ப் பெயர்கள்

Name in English

Gender

 புகனம்பி  Pukanambi  
 புகனாடன்  Pukanadan  
 புகமுடை வேந்து    
 புகரோன்    
 புகற்கடல்  Pukarkadal  
 புகற்கணை  Pukarkanai  
 புகற்களை    
 புகற்காடன்  Pukarkadan  
 புகற்கோ  Pukarko  
 புகற்கோவன்  Pukarkovan  
 புகற்சீரன்  Pukarseran  
 புகற்சுடரோன்  Pukarsudaron  
 புகற்சுடர்  Pukarsudar  
 புகற்செம்பல்    
 புகற்செம்மல்  Pukarsemmal  
 புகற்செல்வன்  Pukarselvan  
 புகலமுதன்  Pukalamuthan  
 புகலரசன்  Pukalarasan  
 புகலினியன்  Pukaliniyan  
 புகலின்பன்  Pukalinban  
 புகலூரன்  Pukaluran  
 புகலெழிலன்  Pukalezhilan  
 புகலெழிலோன்  Pukalezhilon  
 புகலொலி  Pukaloli  
 புகழகன்  Pukazhagan  
 புகழகள்    
 புகழண்ணல்  Pukazhannal  
 புகழனார்    
 புகழன்  Pukazhan  
 புகழன்பன்  Pukazhanban  
PAGE(S):1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...    of   23 << PREV   |  NEXT >>  உலகத் தமிழ்ப்பெயர்கள் பேரியக்கம் அறிமுகம்

உலகத் தமிழ்ப்பெயர்கள் பேரியக்கம் - நோக்கம், செயல்பாடுகள்

உலகத் தமிழ்ப்பெயர்கள் பேரியக்கம் - ஒருங்கிணைப்பு, அறிவுரைஞர் குழு
இயக்கச் செய்திகள், கட்டுரைகள்